ABC. Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie. Del 2.

Presentasjon

Prosjektet Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie er i avslutningsfasen. Del 1. ble publisert som bok  i mars 2018. 

==========================================================================================

Del 2. legges ut her ettersom materiale blir klart for publisering, med fri tilgang for brukere av  nettstedet.

            Prosjektet er det første i sitt slag både når det gjelder innhold, form og presentasjonsmåte. Samlet gir de to delene et 360° perspektiv på malmbergverkenes historie i Norge fra begynnelsen frem til vår tid, samt jernvinna.
             I begge deler varieres det historiske fagstoffet med to forskjellige typer korthugne tekster. Den ene tekstgruppen er av typen først, størst osv, mens den andre, ’nærblikkene’, fokuserer på personer og situasjoner. Gjennom nærblikkene gripes vi av respekt, undring og forbauselse over menneskene vi møter og den bergmannsverden de levde i. 
            Tekstene i Del 2. er lenket til nettstedets Leksikon for nærmere forklaring og utdyping av fagord, evt. til andre sider på nettstedet. 

 

For henvendelser om feil, tilleggsopplysninger o.a. bruk KONTAKT MEG - siden.

 

Innholdsoversikt. Del 2

 

Ferdige artikler markeres med fet skrift.

 

12. METALLENE VÅRE. HISTORIE, PRODUKSJON OG PRODUKTER

 • Gjennomgang av alle kjente metalliske malmer i Norge. Forekomster, prosessering, produkter, bruk, verk mm. 

SE ARTIKKELEN

 

13. JERNVINNA

 • Den myrmalmbaserte jernproduksjonen

SE ARTIKKELEN

14. NOEN IKKE-METALLISKE MINERALRESSURSER

 • Omtale av grafitt, apatitt, kull. Forekomster, bruk, verk mm. 

SE ARTIKKELEN

 15. SKOGEN OG BERGVERKENE

 •   Om skogens betydning for verkene i førindustriell tid. Trekull, setteved og røsteved. Volumer, forbruk ved verkene mm.

SE ARTIKKELEN

16. HVOR KOM BERGMENNENE FRA?
Mobilitet, kunnskapsspredning. (Under arbeid)

 17. KUNNSKAPSGRUNNLAGET
Bergverkdrift som eget kunnskapsfelt, erfaringsbasert kunnskap, kunnskapsinnhenting gjennom studiereiser, kunnskapsoverføring ’mann-til-mann’ , institusjonell utdannelse mm.  (Under arbeid)

 18. MINERALGRUNNLAG OG GEOLOGI
Malmdannende geologiske prosesser, norske malmprovinser mm.  (Under arbeid)

 19. OVERSYN OVER NORSK BERGVERKSHISTORIE:
Krononologisk og emnebasert sammenfatning av norsk bergverkshistorie.

En artikkel ferdig: 

A. Stat og styring

 • Dansketiden: Utforming av privilegier, kongens direkte engasjement, bergverkspolitikk, bergregale og bergfrihet, lovgivning, bergverksadministrasjon, rettslige forhold. Avvikling av dansketidens bergverksregime, nye tider. 

SE ARTIKKELEN

20. TILLEGG:

To artikler ferdig:

A. Smeden og smia

 • Jernalder- og middelaldersmeden, smia, bergsmeden

SE ARTIKKELEN

B. Trekullproduksjon, kullbrennerliv og trekullkjøring

 • Brenneteknikk, livet i 'kølaskauen', kjøring av kull til verkene. 

SE ARTIKKELEN

 

C. Mynt og metall (Under arbeid)

 • Metallene brukt i myntproduksjonen

D. Kulturvern ved bergverk (Under arbeid)

 • Tiltak og verneplaner

 

21. TABELLARIUM (Oversiktene og Tidstabellen er kommentert med utfyllende opplysninger)

 

 • A. Oversikt over norske malmbergverk (Under arbeid)

 • B. Tidstabell over viktige hendelser i bergverkshistorien  

 SE TABELLEN       

 • C. Oversikt over yrker/stillinger ved norske bergverk (Under arbeid)

 • D. Historiske priser på kobber og jern (Under arbeid)

 • E. Enhetsmål og forholdstall

SE TABELLEN   (Enhetsmål)

 • F. Muséer og samlinger med bergverkshistorie som tema (Under arbeid)

 • G. Skjønnlitteratur om bergverksdrift (Under arbeid)

 • H. Stikkordliste

SE TABELLEN

 • I. Litteraturliste (Under arbeid)

 

 

Innholdsoversikt. Del 1. (Bokdelen. Utkommet mars 2018. Til orientering)

1. JEG FANT, JEG FANT (Hvordan malm har blitt funnet)

2. OM Å TA OPP OG DRIVE ET BERGVERK (Oppstart og risiko. Kjernevirksomheten. Eiere, ledelsesforhold og administrative saker)

3. …BYGGER I BERGE  (Gruvedrift: bryting, lensing, maskinvesen, fordring, faring, forbygging, værveksling, gruvebelysning)         

4. GULL OG GRÅSTEIN (Oppredningsteknikk)

5. RØSTING

6. SMELTING OG HAMRING (Arbeidet i smeltehytta og i hammerhytta)

7. SULFIDMALMENE – VÅRE VIKTIGSTE MALMRESERVER (Hovedtema: Kisindustrien)

8. BERGMANNSLIV

 • Et samfunn i miniatyr (om verkssamfunnene)
 • Dagligliv eller ”fredens gråhet” (om provianthusøkonomien, løkkejordbruket og kosthold)
 • Helse og velferd (om sykelighet,  levealder, dødelighet,  renslighet og sanitærforhold, helsestell, sykekasser, velferdsordninger ved verkene)
 • Bergmannslivet ellers (bl.a. om fest og feiring, alkohol, familiære forhold, begravelser, sosiale skiller, fritid, kvinneliv i verkssamfunnet, de kondisjonertes liv)
 • Tro og overtro (bl.a. om drager, bergånder, varslere og St. Barbara)
 • Aksjoner og streiker (bl.a. om konflikter i dansketiden og om fagforeningsvirksomhet)
 • Arbeidet (bl.a. om den daglige dont, gruvearbeiderliv, dagligliv i dagen, arbeidstid og fritid, brakkeliv, det farlige bergmannslivet (herunder om sykdommer, død, dynamitt)
 • Forsømmelser. Forseelser. Forbrytelser (bl.a. om arbeidsreglementer og straffereaksjoner)
 • Kvinner og barn i bergarbeidet
 • Lønn (bl.a. om lisitasjonssystemet, lønnsrelasjoner, lønnskamp og lønnsforhandlinger)
 • Når arbeidet forsvinner
 • Noen arbeidsrettslige bemerkninger

9. STATEN OG BERGVERKENE (Bl.a. om statens/kongens rolle ved etableringen av bergverksdrift i Norge og den videre offentlige satsing på næringen)

10. BØNDER OG BERGVERK (Pliktarbeidet, en plage eller en mulighet? Kultur- og ressurskamp mellom bønder og verk)

11. TABELLARIUM

 •  Fagordliste
 •  Stikkordliste
 •  Litteraturliste
 •  Noter

 

 

 

 

 

 

 


Underkategorier

Skip Navigation Links.