ABC Info Leksikon

DEN ENKELTE ARTIKKEL - SJIKTMODELLEN

Leksikonartiklene er skrevet over en felles lest, kalt ’sjiktmodell’. I denne modellen er artiklene inndelt i opptil fire tekstblokker som kan betegnes som definisjonsnivå, bruksnivå, fordypningsnivå og Varia. (Enkelte større artikler vil også ha en sammenfattende Intro på topp). De tre første blokkene utgjør en enhet som henger sammen innenfor en progressiv struktur. ’Varia’ er vignett for en mer frittstående tekstblokk med enkelthistorier av varierende karakter med kommentarfunksjon til artikkeltema. Her er bl.a. samlet stoff av anekdotisk art, eller annet stoff som kan være både opplysende og engasjerende. Varia vil ikke minst være til nytte og glede for dem som driver med formidling. På siden Nærblikk (i sidefeltet) gis en rekke eksempler på hva en kan finne her.

           Sjiktmodellen er tilpasset lenkenettverkets krav til funksjonalitet. Med denne modellen kommer en via en lenke direkte til en definisjon - kanskje er det alt en trenger - eller en kan lese bruksdelen som presenterer temaet i kortform. Fordypningsdelen går videre på et høyere detaljeringsnivå. Ny blokk markeres med dobbelt linjeskift.

 

BIDRAG

Det oppfordres til å komme med bidrag til leksikonet. Dette gjelder både korrekturer, nye ord og dialektiske varianter av ord som allerede er oppført. En slik bred kartlegging av bergverksspråket er nyttig for alle som arbeider med feltet, samtidig som det kan ha språkhistorisk interesse.

 

MERKNADER

- Leksikonet er dynamisk, dvs. den enkelte artikkel er gjenstand for utvidelser, redigering og bearbeidelse.

- Leksikonet er ikke ferdig. De langt fleste artikler gjenstår å skrive. For å gi en oversikt over disse er det utarbeidet såkalte ’indekser’, se siden Leksikonindeks (i sidefeltet). For innførsler på indeksene gjelder at ubearbeidet stoff foreligger. Ta gjerne kontakt via Kontakt meg-siden (på menylinjen) for forespørsel om skriving av artikkel. Produksjon av tekst ad hoc er en ønsket arbeidsform i prosjektet.

- Når det lenkes til andre artikler eller sider vil det lenkede ordet bli enten blått eller rødt. Blått ord angir at lenken er operativ, mens rødt ord viser at artikkelen det lenkes til ikke er skrevet, men at materiale foreligger. Ta gjerne kontakt via Kontakt meg-siden (på menylinjen) for forespørsel om skriving av artikkel.

- Ord lenkes ikke alltid, således ikke når samme ord er lenket f.eks. i forrige setning, eller når artikkelen det lenkes til ikke innholder ny informasjon.

- Leksikonet har ikke artikler om enkeltverk og enkeltpersoner. For opplysninger på disse områdene se sidene Verksbiografier (i sidefeltet) og Personbiografier (p.t. ubearbeidet)  

- Artiklene er bare i begrenset grad kvalitetssikret. Dette har dels med den generelle ressurssituasjon i prosjektet å gjøre, dels at det er få fagpersoner på feltet, dels andre forhold. Det er derfor å håpe at brukere av leksikonet kommer med kritikk hvis det oppdages misforståelser, direkte feil osv. Bruk Kontakt meg-siden (på menylinjen).

- For mange oppslag gjelder at kildene gir flere og til dels svært ulike ordvarianter, f.eks. Svovelkis/svovelkiis/svovlkis/pyritt/jerndisulfid/jernkis/svoveljern/narregull. 

Oppføringspraksis er at alle funn tas med, så langt mulig med de nyeste former først. Alle varianter er søkbare.

- På toppen av enkelte artikler vil en finne meldingene KORTVERSJON eller DELPUBLISERING.

’Kortversjon’ betyr at artikkelen er en foreløpig, kort tekst som kompletteres senere. ’Delpublisering’ betyr at det foreligger materiale fra andre stoffområder som ennå ikke er tatt inn.