Centner

Centner (lat. centenarium = som består av hundre)

 

Handelsvekt, som oftest uttrykk for 100 enheter av landets pund.

 

Med de nokså stabile vektforhold som rådet i Norge[1] med pundet ≈ 0,5 kg, kan en for alle praktiske forhold sette 1 centner ≈ 50 kg i den tiden det ble drevet bergverk i Norge.[2]

’Center’ ble ofte forkortet til C., Cr. eller Ctnr..

 

Varia:

- Med varierende pundvekter i de forskjellige land fulgte dermed forskjellige centnervekter. F.eks. var 1 (skål)pund i Sverige ≈ 0,425 kg og en c. handelsvekt dermed 42,5 kg, eller kun 85 norske pund.

Også for sølvvekten gjaldt det andre mål. Etter kgl. forordninger, første gang i 1514, skulle edelmetallvekten beregnes etter det kølnske pund hvor 1 pund ≈ 0,47 kg. Denne ordningen var gjeldende til Norge gikk over til det metriske system i 1875.[3] Dette skulle da få følger også for c. hvilket bekreftes av en kilde fra 1847 som oppgir at det kølnske pundet også lå til grunn for vekten av c. i smeltehytta ved Kongsberg Sølvverk[4]; 1 c. var dermed ≈ 47 kg. (Se videre oppslaget kølnsk vekt).

 

 

 

 

Fotnoter

1. Hvis en forutsetter at det københavnske handelspund hele tiden var det vanlige brukte, se også pund.
2. Forbehold må tas for 1500- og deler av 1600-tallet da det antakelig var det kølnske pundet på ~ 468 g som vanligvis ble brukt som handelsvekt, mens det lybske på 488 g og det københavnske trolig ble brukt i mindre omfang (SNL:402).
3. Den praktiske overgangen til metersystemet ble relativt raskt gjennomført. Det ble gjort obligatorisk for alle frå 1. juli 1882. Det er ikke kjent når overgangen skjedde ved Kongsberg Sølvverk.
4. Hansteen 1847:4.