Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

 

Faglig forvaltningsorgan for mineralsaker.

 

Direktoratet skiftet navn fra Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard  samtidig med at den nye bergloven, Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) trådte i kraft 1. januar 2010.

Direktoratets skal forvalte Mineralloven bl.a. med følgende oppgaver: Tildeling av undersøkelses- og utvinningsrett for statens mineraler. Behandle søknader om prøveuttak både for grunneiers og statens mineraler. Behandle søknader om ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å undersøke forekomster av grunneiers og statens mineraler.

Behandle søknader om driftskonsesjon og godkjenne driftsplaner.

Føre tilsyn med at undersøkelser og uttak av mineralske ressurser gjennomføres forsvarlig og i tråd med godkjente planer, samt påse at sikrings- og oppryddingsplikten blir oppfylt.

Direktoratet utfører planlegging og tiltak når det gjelder sikring og forurensing eller andre miljøspørsmål innenfor områder der staten har eier- eller forvaltningsansvar i bergverkssektoren.[1]

 

Varia:

- Inndelingen av landet i bergdistrikter går tilbake til bergloven av 1812. Landet ble da delt i tre bergdis­trikter, det østre og vestre sønnenfjellske og det nord­enfjellske. Etter hvert økte antallet til fem distrikter, samtidig som distriktsgrensene ble endret. Fra 1. jan. 1986 ble Norge samlet i ett bergdistrikt  med navnet «Bergvesenet med Bergmester for Svalbard» fram til nytt navneskifte 1.1. 2010. Hovedkontoret ligger Trondheim. Som det fremgår av navnet fortsatte Svalbard som eget bergdistrikt, likeså Jan Mayen, som forble et selvstendig bergdistrikt frem til 1. januar 2004. 

 

Fotnoter