Fahlerts

Fahlerts/falerts (ty. Fahlerz)

 

Gruppe mineraler som alle inneholder kobber og svovel, ofte også, og i varierende mengder, antimon, arsen, jern, sink, sølv, gull og kvikksølv.

 

F. er viktig kobbermalmer på enkelte forekomster i Mellom-Europa og USA. Malmtypen opptrer sparsomt i Norge; mest kjent er forekomstene i Nordland bl.a. i Svenningdalen, Hattfjelldalen, Bindalen og Susendalen. Mineralgruppen opptrer også i Kongsbergs sølvgruver, Eidsvoll gullverks gruve og en rekke andre steder.

Til tross for sin kompleksitet danner f., ved siden av kobberkis, grunnlaget for en vesentlig del av bronsealderens metallutvinning i Sentral-Europa og Østersjøområdet, muligvis inkludert Norge[1].

 

 

Fotnoter

1. Forskning pågår (2013) for å klarlegge de metallurgiske prosesser som har foregått, bl.a. i Årdal, Sogn, hvor vi finner de eldste spor av metallstøping i Norge. (Pers. medd. Anne Lene Melheim 27.6.2013).