Klemmerenne

Klemmerenne[1]

 

Løst sammensatt vannrenne bygget av bord lagt an mot innvendig rammer bestående av fire klemmedeler.

 

Klemmedelene var sammentappede bordbiter som dannet en firkantet ramme som sto løst inne i rennen med 50-70 cm avstand for å holde bunn, sider og lokk på plass. Rennen og delene, kalt bunnklemme, sideklemmer/stolper og lokk, ble ’klemt’ sammen av massetrykket fra utvendige steinmurer og rosentorv som var pakket inntil rennen.[2] Klemmedelene var kappet slik at klemmedelsettet (og rennen) fikk trapesform med den korteste parallelle siden på toppen. I nedkanten av øverste sidebord ble det med 1-1,5 m mellomrom skjært ut åpninger for å slippe inn sigevann fra ovenforliggende terreng. Lemmene som ble lagt på til slutt, skulle stikke ut over bordsidene og være parallelle med ytterkant av dem.

            Bord til bunn og lem skulle holde 1”, sidebord og klemmedeler 1,5”, Klemmedelene skulle være 5” brede.

            K. var dyrere å bygge enn spreiselrennene, men var mer varige og lette å holde ved like.

 

Varia:

Renner av klemmerenne-typen har i nyere tid vært en del av vannforsyningssystemet til Kongsberg kommune. Forsøk på bruk av rør fra slutten av 1930-årene for å spare vedlikeholdskostnader har vist seg mindre heldig da rørene har lett for å fylle seg med røtter og slam som det kan være vanskelig å komme til og få fjernet. Det anbefales derfor at rørene erstattes med ordinære renner.

 

Fotnoter

1. Artikkelen bygger i hovedsak på Helleberg 2002:45-47.
2. I en korrekt bygget og pakket k. skulle massetrykket mot sidene være så stort at en bare med vanskelighet ville greie å dra opp lokk-klemma for hånd.