Kupellering

Kupellering/kupellasjon

 

Smeltemetode for å skille edelmetaller, særlig sølv, fra legeringer med uedle metaller som bly og kobber.

 

Smeltingen skjer i en oksiderende atmosfære i et porøst kar, kalt kapell. Metallenes forskjellige affinitet til oksygen gjør at mens blyet og andre metaller og forurensninger oksideres og trekkes inn i det porøse materialet i kapellet, eller driver av som gass, blir edelmetallet tilbake i metallisk form i en tilnærmet ren perle, kalt konge eller prill.

Edelmetall lar seg rense på denne måten opp til en renhet på 99,99 %.

På grunn av den høye renhetsgraden som oppnås, kan k. også anvendes til undersøkelse (probering) av gehalten i malmer, konsentrater, smelteprodukter og mynter. Perlens vekt gir da grunnlag for beregning av edelmetallinnholdet i prøvegodset når dette er nøyaktig innveid før smelting.[1] Metoden er ikke helt pålitelig og har for det meste blitt erstattet av enklere og mer nøyaktige våtveismetoder (titrering). Kvantitativ analyse av metallinnhold kalles også dokimasi.

I den klassiske produksjonssmeltingen for sølv slik vi kjenner den fra Kongsberg Sølvverk, har k. sin parallell i smeltetrinnene, avdriving og finbrenning.

 

Varia:

- Slaggavfall i Lilleasia og på øyene i Egeerhavet viser at sølvfremstilling og atskilling av sølv fra bly var kjent så tidlig som 3000 år f. Kr. Gull og sølv ble ekstrahert fra malmene ved å legere dem med bly. Legeringen ble så oksidert med luft. Derved omdannes bly til blyoksid, PbO (smeltepunkt 884 °C), som ved høy temperatur renner av, mens gull og sølv forblir tilbake i metallisk form. Denne fremgangsmåten har dannet grunnlaget for kupellasjonsprosessen som fremdeles brukes for å skille bly og sølv.[2]

- I gammeltestamentlig tid var man så fortrolig med k. at profetene i Israel kunne bruke det som en referanse i sitt maleriske språk. Her fra en alvorlig tale profeten Jeremias holdt i ca 750 f. Kr.: Jeg [Gud] har satt deg [profeten] til å prøve folket mitt slik en prøver gull, du skal kjenne og prøve deres veier./ Alle er trassige opprørere, de farer med sladder, de er bronse og jern, ødeleggere er de alle./ Blåsebelgen er svidd av ilden, blyet er fjernet.  Men det nytter ikke å smelte, de onde skilles ikke ut./ Forkastet sølv skal de kalles, for Herren har forkastet dem.

(Jeremias 6:27-30.)

- Gull var av forskjellige grunner mindre egnet for k.. Dette har blitt sett som en grunn til at gull opp gjennom tidene har vært mindre i bruk enn sølv som verdimålestokk og universelt betalingsmiddel. Ved k. kunne sølv relativt lett la seg produsere med høy renhetsgard, samtidig som metoden gjorde det enkelt å kontrollerer sølvgehalten.

 

Fotnoter

1. Ved Kongsberg Sølvverk ble prøvegodset først smeltet sammen med bly i en smelting som ble kalt ansyding.
2. Store norske leksikon.