LITTERATURLISTE

Litteraturliste

Tall i parentes refererer til nr. i prosjektets nummererte kildeliste. Referansene er satt inn når en forfatter er registrert med flere arbeider i samme år.

 

75 Jahre Duisburger Kupferhütte 1876-1951. Duisburg 1951.

 

*A/S Norsk Jernverk. Rana gruber, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 86-95.

Aaen, Tore 1925. Tynset. En bygdehistorie. Oslo 1925.

Aall, Jacob 1833. Om Bjærgverksvæsenet, fornemmeligen med Hensyn til Norges Jernværker. Faksimileutgave i serien Facsimilia Scientia et Technica Norvegica, nr. 45. Trondheim 1981.

Aamo, I.A. 1950. Søftestad Gruber, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s144-145.

Aarholt, Tormod 1998. Kopperverka i Ogndal. Gruvene på Gaulstad og Mokk. Utg. Ogndal Historielag 1998.

Aas, Steinar 1998. Den allsidige industriarbeideren. Nordnorsk økonomisk modernisering sett i lys av rekrutteriga til a/s Bjørkaasen gruber 1920-50. Hovedoppgave i historie UiT 1998.

Aasen, Eilert og Günther, Lisa H (udat). Gruvene på Grua. Undervisningsopplegg.

Aasgaard, Gunnar 1927. Gruber og skjerp i kisdraget øvre Guldal -Tydal. NGU nr. 129. Oslo 1927.

Aasgaard, Gunnar 1935. Beskrivelse av Foldals kisfelt, i: NGU nr. 145, s 65 - 68 Oslo 1935.  

Abrahamsen, Aase Kristin H. 1997. Nordkalottens første storindustri : kobberverket i Kåfjord, Alta. Fotefar mot nord.

Agricola, Georg 1556. De re metallica libri XII. Utg. v/VDI-Verlag. Berlin1928.

Ahlertz, J. 1742. Kort Relation om Berg- og Smeltevæsenet i den kongelige Bergstad KONGSBERG i Norge. Skrevet i Kongsberg ved slutten av 8de maanedlige sølvpost 1742. Oversatt fra tysk. Kopi Norsk Bergverksmuseums arkiv.

Alander, Arild 2005. Den usynlige gruvearbeideren, i: Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar i Folldal. Bergverksmuseets skrift nr 31, s. 87-91.

Almar-Næss, Almar 1963. Trekk av metallenes historie, i: Volund 1963.

Almar-Næss, Almar 1993. Metalliske materialer. Tapir forlag. Tredje utg. Trondheim.

Altern, Arne 1980. Det Kongelige Modumske Blaafarveverk i Buskeruds Amt, i: Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1980, s 17-33.

Amdahl, Thor 1950. Fosdalens Bergverks-Aktieselskab, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 61-65.

Amdahl, Thor 1975. Fosdalens Bergverks-Aktieselskab, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 48—59.

Analyse av norske sulfidmalgruver [1982]. Utredning v/Asbjørn Habberstad A/S i samarb. med Industridepartementet.

Andersen, Håkon With 1989. Introduksjon til teknologihistorie, i: Andersen, Håkon With (red.) Kompendium i teknologihistorie. 3. utg. Trondheim 1989.

Andersen, K. Offer 1967. Metallurgi for ingeniører. 2.utg. Akademisk Forlag. København 1967.

Ansteinsson, John 1935. Bergmansspråk. Upub. avhandling. Univ.biblioteket i Trondheim 1935.

Arnesen, R.T. et. al.. 1979. Vannforurensning fra gruver. Røstvangen og Kjøli. NIVA-rapport nr. 0-77061.

Asbjørnsen. P. Chr. 1845-1848. Norske huldreventyr og folkesagn. Annen samling. Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo 1949.

Aschehoug, T.H. 1903. Kort oversigt over den norske mynt- og pengeværdis historie, sammenliknet med Vesteuropas, i: Statsøkonomisk tidsskrift 1903.

Aspaas, Kristen 1978. Verksskolen i Røros bergstad for to hundre år siden. Planer og realiteter, i: Heimen bd 17.1976-1978, s 163 - 170.

Aspaas, Kristen 1993. Røros Kobberverks krutthus i: Fjell-Folk nr. 18, 1993  

Atkinson, R.L. 1987. Copper and Copper Mining. Shire Publications Ltd.

Auma grube og andre gruber og skjerp i Foldalsområdet, (opplysninger ved Orkla Grubeaksjebolag), i: NGU nr. 145, s107-109. Oslo 1935.

 

*Bachmann, Hans-Gert 1964. Der vor- und frühgeschichtliche Bergbau in Kleinasien, i: Der Anschnitt 16 (1964), nr. 1.

Bartels, Christoph 1991 (113). Der Betriebsmittelverbrauch Oberharzer Zechen im 16., 17. und 18. Jahrhundert, i: Der Anschnitt 43 (1991).

Bartels, Christoph 1992 (92). Vom frühneuzeitlichen Montangewerbe zur Bergbauindustrie: Erzbergbau im Oberharz 1635-1866. Deutsches Bergbau-Museum. Bochum. 1992.

Bartels, Christoph 1996 (114). Mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Bergbau im Harz und seine Einflüsse auf die Umwelt, i: Naturwissenschaften 83. Springer-Verlag. 1996.

Bartels, Christoph 1996 (91). Krisen und Innovationen im Erzbergbau des Harzes zwischen ausgehendem Mittelalter und beginnender Neuzeit, i: Technikgeschichte Bd. 63 nr. 1. Kiepert Verlag KG. Berlin. Sonderdruck.1996.

Bastiansen, Birger 1983(?). Åmdals Gamle Kobberværk 1540-1945. Dalen.

Baumgärtel, Hans 1963. Bergbau und Absolutismus, i: Freiberger Forschungshefte D44. Leipzig 1963.

Bedemar, Vargas 1819. Reise nach dem hohen Norden durch Schweden, Norwegen und Lappland in den Jahren 1810,1811,1812 und 1814. Frankfurt a.M. 1819 (2 bd).

Benedictow, Ole Jørgen 1991. Om kobbergruva i Sandsvær, i: Bjørn Ivar Berg (red.) Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 6, s 9-14 Kongsberg 1991. Benum, Edgeir 1980. Industrialisering i Nord-Norge ca 1875 – ca. 1920, i: Ottar nr. 119-120, 1980, s 8-28.

Beretning angaaende Røros verks tilstand m.m 1902. Komitéinnstilling nedsatt av verkets generalforsamling. Trondhjem 1902.

Berg, Arngeir og Gjermundsen, Arne Johan 1992. Da Norge ble oppdaget. Cappelen Forlag.

Berg, Bjørn Ivar (246). Produktion, Belegschaft und Produktivität beim Kongsberger Silberbergwerk 1623-1805, i: Quantifizierungsprobleme bei der Erforschung der europäischen Montanwirtschaft des 15. bis 18. Jahrhunderts. Sonderdruck. Scripta Marcaturae Verlag.

Berg, Bjørn Ivar 1980 (99). Døden i gruva. Dødsulykker og årsaker ved Kongsberg Sølvverk 1740-49. i: Langs Lågen nr. 3, 1980.

Berg, Bjørn Ivar 1980 (826). En gammel mekanisk innretning. Strekkfisk til stangfelt i Sølvverket innført 1785, i Langs Lågen nr. 3. 1980.

Berg, Bjørn Ivar 1982 (38). Riksdaler på sledeføre. Hestekjørsel ved Kongsberg Sølvverk i første halvdel av 1700-tallet. Trykt hovedoppgave i historie. UiO 1982.

Berg, Bjørn Ivar 1983 (471). Eksaminasjonsmanntall Kongsberg Sølvverk 1732. En datamaskinell bearbeiding. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 1. Kongsberg 1983.

Berg, Bjørn Ivar 1985 (926). Norwegische Bauern im Dienste des Bergbaus, i Der Anschnitt 1/1985, s. 22- 30.

Berg, Bjørn Ivar 1985 (953). Telemark og Kongsberg Sølvverk, i: Telemark historie. Tidsskrift for Telemark Historielag, nr. 6 1985, s. 50- 66.

Berg, Bjørn Ivar 1987 (270). Årsaker til Kongsberg Sølvverks nedgang 1769-1805, i: Historisk Tidsskrift nr. 2, 1987

Berg, Bjørn Ivar 1987 (887). ’The third man’. Science and technology in mining, 1500-1870. Upub. manus. Berg, Bjørn Ivar 1988 (470). Kaldkiling, fyrsetting og kruttsprengning. To studier i bergbrytingens historie, i Fjell-Folk nr. 13, 1988, s 32-43.

Berg, Bjørn Ivar 1988 (715). Bergverk og bergmannskultur på Christian 4.s tid, i: Fortidsminneforeningens årbok for 1988, s 63 - 84.

Berg, Bjørn Ivar (red.) 1991 (341). Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 6. Kongsberg 1991.

Berg, Bjørn Ivar 1991. Fremmedarbeidere i en brytningstid – under Christian 3.s bergverksdrift 1537-1549, i: Bjørn Ivar Berg (red.) Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 6, s. 15-18.. Kongsberg 1991.

Berg, Bjørn Ivar 1993 (923). The Role of the State in Pre-modern European Mining Technology. Utg. Society for the History of Technology.

Berg, Bjørn Ivar 1994 (121). Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. Bd.2 Figurer, Ekskurser, Appendiks. Norsk Bergverksmuseum. 1994.

Berg, Bjørn Ivar 1994 (71). Sakkerhusene til Sølvverket- og G. A. Bull. Særtrykk fra årbok 1994 for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Utg. av BVM.

Berg, Bjørn Ivar 1996 (269). Smeltehytta i Saggrenda - referat fra befaring 4.12.1996 (Upub.).

Berg, Bjørn Ivar 1996 (498). Norsk teknologihistorie i dag. Tendenser og utviklingslinjer, i: Volund 1996,s 7-28.

Berg, Bjørn Ivar 1996 (516). Bergverk og bondeøkonomi i Buskerud, Vestfold og Telemark, i: Tranberg, A. og Sprauten, K (red.) Norsk bondeøkonomi 1650 – 1850, s 47 - 63.  Det Norske Samlaget. Oslo 1996.

Berg, Bjørn Ivar 1996 (83). Teknikk, sosial struktur og stat: Europeisk bergverksdrift i middelalder og renessanse. UiT. STS-Arbeidsnotat nr.5/96.

Berg, Bjørn Ivar 1997 (433). Supply of Raw Materials to the Mining Industry in Southern Norway in the eighteenth century, i: Westermann, Ekkehard (Hrsg.) Bergbaureviere als Verbrauchszentren, s 379-401. Franz Steiner Verlag, Stuttgart.

Berg, Bjørn Ivar 1998 (25). Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. Senter for teknologi og samfunn. NTNU. Rapport nr. 37.

Berg, Bjørn Ivar 1998 (307). Bergarbeid i Skandinavia fra det 14. til det 17.århundre. BVM Arbeidsnotat 1/1998. Kongsberg 1998. 

Berg, Bjørn Ivar 1998 (521) Akersberg – en kildeoversikt med kommentarer. BVM arbeidsnotat 2/98. Kongsberg 1998.

Berg, Bjørn Ivar 1998 (890). Beiträge zur Geschichte von Bergbau, Geologie und Denkmalschutz, i Festschrift zum 70. Geburtstag von Otfried Wagenbreth. Utg. Technische Universität Bergakademie Freiberg.

Berg, Bjørn Ivar 2000 (26). Tyskere ved norske bergverk på 1500-tallet. BVM arbeidsnotat 1/2000. Kongsberg 2000.

Berg, Bjørn Ivar 2000 (72). Skandinavisk bergverksdrift før 1800 – en økonomisk oversikt, i: Heimen nr. 2 2000.

Berg, Bjørn Ivar 2000 (94). Krisen und Konjunkturen im skandinavischen Bergbau, i: Konjunkturen im europäischen Bergbau in vorindustrieller Zeit. Franz Steiner Verlag. Stuttgart 2000.

Berg, Bjørn Ivar 2000 (841). Kongsberg Sølvverk, i …bygger i berge, s 88-90. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Berg, Bjørn Ivar 2000 (845). Industriell fase –”norske bergverk i industrialderen”, i …bygger i berge, s. 108-115. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Berg, Bjørn Ivar 2000 (846). Klassisk fase – norske bergverk før industrialiseringe, i …bygger i berge, s 82-87. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Berg, Bjørn Ivar 2001 (797). Fredningen av kulturminnet Kongsberg Sølvverk, i Berg B.I. (red.) Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar ved Norsk Bergverksmuseum. Bergverksmuseets skrift nr 19, s 44-49. Kongsberg 2001.

Berg, Bjørn Ivar 2001 (886). Norsk og svensk bergverksdrift i tidlig nytid. Økonomisk-historiske perspektiver. Foredrag holdt på de jemtsk-trøndske historiedager, Ålen 2001. Østersund 2002.

Berg, Bjørn Ivar 2001 (928). Far from O.K. Corral. Crime and Court Practice in the Eighteenth Century Norwegian Mining Town of Kongsberg, i Book of Proceedings, s. 422-426. Utg. Milos Conference Center – George Eliopoulos.

Berg, Bjørn Ivar 2002 (377). Kongens minnerike sølvberg, i: Fortidsvern nr. 1, 2002.

Berg, Bjørn Ivar 2002 (932). Thoresens far og andre sølvtyver, i: Bjørløw-Larsen og Sellæg Konnerudverket. Bergverket i Drammen, s. 17-19.

Berg, Bjørn Ivar 2002 (70). Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk1623-1958. (Hefte) BVM. Kongsberg 2002.

Berg, Bjørn Ivar 2002 (810). Hvordan dokumentere gamle gruveanlegg? i Østensen, P. Ø. (red). Vern og formidling av bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar på Løkken Verk. Bergverksmuseets skrift nr 23, s 53-70. Kongsberg 2002.

Berg, Bjørn Ivar 2003 (100). Om sølvgruver i Sør-Norge på kart fra 1500-tallet, i: Langs Lågen nr. 2, 2003.

Berg, Bjørn Ivar 2003 (150). Plikt eller marked i jernverkenes trekullforsyning, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 1, 2003, s 17-25.

Berg, Bjørn Ivar 2003 (288). Samsonberg og Labrogruvene 1538-1736. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 24. Kongsberg 2003.

Berg, Bjørn Ivar 2003 (309). Bergseminaret på Kongsberg: Kunnskaper og teknologiske læretradisjoner i bergverkshistorien, i: Årbok 2003 for Det norske Videnskaps-Akademi. Oslo 2004.

Berg, Bjørn Ivar 2004 (118). Firesetting: breaking rock with fire at Kongsberg, Norway, i: De Re Metallica 3, 2004, s 43-47.  

Berg, Bjørn Ivar 2004 (291). Bergsmier og bruk av jern ved bergverk, i Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar i Arendal og Tvedestrand. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 27, s 39 -47. Kongsberg 2004.

Berg, Bjørn Ivar m. fl. 2004. Yrkesskader ved Kongsberg Sølvverk. Bergkirurgens skadejournal 1739. Bergverksmuseets skrift nr 26. Kongsberg 2004.

Berg, Bjørn Ivar 2005 (214). Glemte mennesker. Novus forlag. Oslo. 2005.

Berg, Bjørn Ivar 2005 (527). Bergseminaret på Kongsberg (1757-1814) og annen tidlig kunnskapsformidling i bergfag , i: Wale, A. og Børresen, A.K. (red.) Vitenskap og teknologi for samfunnet? Bergfagene som kunnskapsfelt, s 101-111. Forum for kunnskapshistorie, publikasjon nr. 3. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2005.

Berg, Bjørn Ivar 2006 (287). Moisesberg i Fyresdal 1541-1549. Novus Forlag og Norsk Bergverksmuseum. Oslo 2006.

Berg, Bjørn Ivar 2006 (376). Ingen fremdrift i bergverksdebatten, i: Langs Lågen 2006.

Berg, Bjørn Ivar 2007 (415). Vurdering av Røros-gruvene som kulturminner. Utarbeidet for Riksantikvaren. Norsk Bergverksmuseum 2007.

Berg, Bjørn Ivar 2007 (921). Barnearbeid ved Kongsberg Sølvverk: Vaskegutter, sjeidegutter

og byntrekkere, i: Arkivmagasinet nr.1. 07 http://www.arkivverket.no/webfelles/arkivmagasinet/arkivmag_01_07.pdf

Berg, Bjørn Ivar 2009 (920). Yrkesskader, legebehandling og sosialmedisin ved Kongsberg Sølvverk, i Natvig, Jacob B., Swärd, Elisabeth T. og Hem, Erlend (red.) Historier om Helse, s. 9-18. Utg. Den norske legeforening. 2009.

Berg, Bjørn Ivar 2010 (811). Fyrsetting og borpiper: Spor etter eldre tiders bergbryting i gruver, i: Acta Spelæologica Norvegica. Norsk Speleologisk Årbok. Vol. 1-2 (2009-2010), s 7-24. Bergen-Oslo-Trondheim 2010.

Berg, Bjørn Ivar 2013 (941). Norsk bergverkshistorie frem til 1814, i Fortid 2/2013, s. 64-70. Utg. Historiestudentenes tidsskrift UiO.

Berg, Bjørn Ivar Udat. (889). I bergmannens fotspor til Vinoren. Informasjonsfolder.

Berg, Bjørn Ivar Udat. (933). Gruvelampe fra Kongsberg Sølvverk. Brosjyre. Utg. Sølvverkets Venner Berg, Berg, Bjørn Ivar og Nordrum, Fred Steinar 1985. Bergverk i Telemark. Del 1, i: Telemark historie. Tidsskrift for Telemark Historielag, nr. 6 1985, s. 16 - 32.

Bjørn Ivar og Nordrum, Fred Steinar 1986. Bergarbeid i Telemark. Del II.Industrielle mineraler, i: Telemark historie. Tidsskrift for Telemark Historielag, s. 115 – 129.

Berg, Bjørn Ivar og Nordrum, Fred Steinar 1992. Malmbergverk i Norge. Historikk og kulturminnevern. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 7. Kongsberg 1992.

Berg, Maxine and Bruland, Kristine (ed.) 1998, Technological Revolutions in Europe. Edward Elgar Cheltenham 1998.

Berg, Ole Jan 2006. Hassel Jernverk. Driften og privilegiene. 1649-1816.

Berg, Rudolf 1917. Sulitelma Aktiebolag 1891-1916.

Berg, Rune Arenfeldt 2013. Bergverk på Hadeland – en glemt historie om mennesker og malm. Utg. Randsfjormuseene AS.

Berg, Trond 2004. Det nye norske storkonsernet 1974-1990, Del II, i: Brytningstider. Storselskapet Orkla 1654-2004, s 163-316. Orion Forlag. Oslo 2004.

Berg, Øyvind 2007. Bergseminarets boksamling og manuskriptsamling. Forelesningsnotat.  Seminar Norsk Bergverksmuseum 20.9.07.

Berg-ordinance i Norge. Hafniæ die 23. Junij Anno 1683. Faksimile i serien Facsimilia Scientia et Technica Norvegica, nr. 17. Trondheim 1964.

Bergverkenes Landssammenslutning gjennom 50 år 1907-1957. Oslo 1957.

Bergverksindustri. NTNFs forskningsutredning 1964. Bilag 10.

Bergwitz, Joh. K. 1924. Kongsberg som bergkoloni, bergstad og kjøpstad. Kra. 1924.

Bertheau-Hansen, C. et al. 1950. Bergingeniørforeningens historie og virksomhet i 50-årsperioden 1900-1950, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 40 - 48.

Bidjovagge gruber, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 148-150.

Birkeland, Richard og Sæland, Sem 1924. Høiere teknisk undervisningsvæsen, i: Den norske ingeniørforening 1874 -1924. Kra. 1924.

Bjarnar, Ove 1996. Marknadens posisjon – Økonomien hos Eiker-bøndene ca 1650 -1850, i: Tranberg, A. og Sprauten, K (red.) Norsk bondeøkonomi 1650 – 1850, s 31 - 46.  Det Norske Samlaget. Oslo 1996.

Bjerke, Finn 1975. Sydvarangers sulfidmalmgruber, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 144 -147.

Bjugn, Sissel Solbjørg 1981. Spenn beltet kring livet og hald lampa tend! Ei bok om gruva. Det Norske Samlaget. Oslo 1981.

Bjørløw-Larsen, E. og Sellæg, J. 2002. Konnerudverket. Bergverket i Drammen. Drammen 2002.

Bjørløw-Larsen, Erik 2013. Om produksjon av stangjern ved norske jernverk i 1828. Om rennverksdrift. Upub. notat.

Bjørvik, Tor 2005. Jernverkene, Norges mest transportkrevende industri med Fritzøe Jernværk, Larvik som eksempel. (Notat)

Bleikvassli gruber, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 151-153.

Bliksrud l. et al. 2002. Vitenskapens utfordringer, i: Norsk idehistorie bd 4. Oslo 2002.

Bloch-Nakkerud, Tom 1987. Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal, i: Varia nr. 15 1987.

Blokkum, Torstein 1975. Elkem-Spigerverket A/S. Bråstad gruber, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s16-17.

Blom, Grethe Authén 1958. Fra bergseminar til teknisk høyskole, i: Volund 1958.

Borchers, Wilhelm 1915. Metallhüttenbetriebe. Kupfer. Halle.

Borgen, Per Otto (2005?). Asker og Bærum leksikon.  Forlaget for by- og bygdehistorie.

Borgen, Per Otto 2000. Ringerike by- og bygdeleksikon. Forlaget for by- og bygdehistorie.

Borgos, Randi 1999. Røros Kobberverks sykehus, i: Fjell-Folk nr. 24 1999, s. 48- 50.

Borgos, Randi 2005. "Brilla e'full, dokk må kåmmå og tappe." Om arbeidslivet i smeltehytta på Røros, i: Fjell-folk nr. 30 (2005).

Borgos, Randi og Ose, Anders 2008. "Nogsaa meget sykelighet…" – skader, sykdom og sykefravær hos Røros Kobberverks arbeidere, i: Fjell-folk nr. 33 (2008).

Born, Ignas Edlen 1786. Ueber das Anquicken der gold- und silberhältigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer und Hüttenspeise. Christian Friedrich Wappler Verlag. Wien.1786.

Bossmo Svovlkis-Gruber 1885. Flere forfattere.

Braaten, Magnus 2002. Bergverksmedisin ved Kongsberg Sølvverk. Utg. Den norske lægeforening etter et foredrag av Braaten.

Braaten, Orvar 1999. Jern og stålproduksjonen i Norge etter 1870. BVM Arbeidsnotat1/1999. Kongsberg 1999.

Bredal, Thorbjørn 1950. Mofjellet Gruber, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 97-98.

Brekke, Per Zakken 2000 (867). Bergforvaltningen i Norge, i …bygger i berge, s. 254-255. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Brekke, Per Zakken 2000 (873). Minerallovgivningen i …bygger i berge, s. 22-23. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Brenna, Wenke 1980. Gruvedrift i Biedjuvaggi – norsk distriktsutbygging i et samisk kjerneområde, 1967-76. Hovedoppgave H1980.

Brochmann, Georg 1930. De store opfinnelser, bd 4. Nasjonalforlaget. Oslo 1930.  

Bruland, Kristine (ed.) 1991. Technology Transfer and Scandinavian Industrialisation. Berg Publishers. Providence, Ri. USA 1991.

Brumo, Odd 1973. Sølvgruvedrifta i Svenningdal. 1877-1900. Hovedoppgave. UIT. 1973.

Brünnich, Morten Thrane (antagelig forfattet i årene 1801-1804) Beretning om grubevæsenet med dertil hørende Indretninger ved Kongsberg Sølvverk 1800. Transkribert utgave v/Bjørn Ivar Berg.  Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 2. Kongsberg 1983.

Brünnich, Morten Thrane 1816. Kunst-ord som forekomme brugelige ved de norske bergverker. Utg. ved Sigurd Kolsrud. Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1957 nr. 2. Trondheim 1957.

Brünnich, Morten Thrane 1826. Kongsberg Sølvbergverk 1623-1723. Kbhvn. Faksimileutg. ved Sølvverksmuseets Venner. Kongsberg1980.

Bryn, Knut 2010. Rekruttering av arbeidere og funksjonærer til Årdal kobberverk 1702-1734. Masteroppgave UiO V 2010.

Brøgger, Waldemar C. og Vogt, Johan H.L.1894. Norske forekomster av malme, nyttige mineraler og bergarter. Kra. 1894.

Bugge, Arne 1932. Trekk av Kongsberg Sølvverks tekniske og sociale historie, i:Tidsskrift for kjemi og bergvesen, 9/1932, s141-151.

Bugge, Arne 1967. Kongsberg Sølvverk, i NGU nr. 250 C, s65-84. Oslo. 1967.

Bugge, Carl og Foslie, Steinar 1922. Norsk arsenmalm og arsenikkfremstilling.  NGU nr. 106. Kra. 1922.

Bull, Ida 2005. Fra pest til poteter, 1350-1850, i: Trøndelags Historie, bind 2.

Bull, Marcus 2005 (416). Gruvedriften i Skardalen, i: Menneske og miljø. Årbok for Nord-Troms.

Bull, Marcus 2005 (417). Skildringer fra livet i gruvesamfunnet, i: Menneske og miljø. Årbok for Nord-Troms. S. 44-50.

Bunte, Rune og Jørberg, Lennart 1977. Historia i siffror. Liber Läromedel, Lund.

Burgmans, Peter J. 1996. Kobberverket i Birtavarre, i Håløygminne, Hefte 2, 1996, s. 377-395.

Burgmans, Peter J. 2000. Sulfidmalmene i Norge, i …bygger i berge, s. 116,117. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Burgmans, Peter J. 2012. Storhetstid tuftet på svovelkis, i Geo nr 7 2012, s.16-19.

Bækkelund, Bjørn 1993. Gruvedrift som etnologisk forskningsemne. Manus prøveforelesning. Hamar. 1993.

Bækkelund, Bjørn og Kalvatn, Stig Johan (red.) 1998. Folldal Verks historie ca 1745-1993. Bygdebok for Folldal, bd 4.

Bø, Gisle 2010. Transport av kobber fra Tydal verk 1858-1869, i Jul i Neadalen. Årsskrift for Selbu og Tydal Historielag 2010, s 4-7.

Bøe, Per 1986 (718). Nord-norsk gruvehistorie – en oversikt, i: Ottar nr. 160., 3. 1986, s 3 -11.

Bøe, Per 1986 (722). Skjerping, i: Ottar nr. 160., 3. 1986, s 24 -31.

Bøen, Gunvor og Hølje 2012. Fra bergverksdriftens underjordiske kultur, i: Langs Lågen årbok 2012, s 75-90.

Bøen, Gunvor og Hølje udat. Gode og onde makter i gruvemiljøet.

Börner, Heinrich (udat) Der Erzbergmann in seinem Beruf. Bilder aus den Freiberger Gruben. Jens-Kugler-Verlag. (Arkivmappe Kongsberg Bergverksmuseum).

Børresen, Anne Kristine 2003 (435). Vogt, Johan H.L. En naturforsker i industriens tjeneste, i: Volund 2003.

Børresen, Anne Kristine 2005 (530). Vitenskap og teknologi for samfunnet? Bergfagene som kunnskapsfelt, i: Wale, Astrid og Børresen, Anne Kristine (red.) Vitenskap og teknologi for samfunnet? Bergfagene som kunnskapsfelt, s 7-20. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2005. 

Børresen, Anne Kristine 2005 (557). Bergstudiet – et kunnskapsfelt i skyggen av embedsstudiene ved Universitetet i Kristiania , i: Wale, Astrid og Børresen, Anne Kristine (red.) Vitenskap og teknologi for samfunnet? Bergfagene som kunnskapsfelt, s 113-1126. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2005. 

Børresen, Anne Kristine og Kobberrød, Jan Thomas (red.) 2007. Bergingeniørutdanningen i Norge gjennom 250 år. Tapir Akademisk Forlag Trondheim 2007.

Børsting, Tor og Børsting, Bodil Moum 2000. Sognsvann og omegn.

 

*Calissendorff, Karin 1985. Äldre uppgifter om svenskt järn. Jernkontorets Bergshistoriska utskott. H 37. Stockholm 1985.

Cancerinus, Franz Ludwig 1782. Erste Gründe der Berg- und Salzwerkskunde. Frankfurt am Main. 1782.

Carlberg, J.O. 1879 Historiskt sammandrag om svenska bergverkens uppkomst och utveckling samt grufvelagstiftningen. Stockholm 1879.

Carstens, Halfdan (red.) 2000. … bygger i berge. En beretning om norsk bergverksdrift. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2000.

Carstens, Halfdan 2000 (857). Malmer, i …bygger i berge, s.149. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Carstens, Halvdan 2000 (899). Blaafarveværket, i …bygger i berge, s. 102-105. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Christensen, Aage 1950. A.s. Knaben Molybdængruber, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 83-87.

Christensen, Dan Ch. 1995. Metallurgi - jern, kobber og sølv. Manus. Norsk Bergverksmuseums arkiv.

Christensen, Trygve 1997. Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen. Eget forlag.

Christoffersen, Reidar 1950. Sulitjelma Gruber, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s130-133.

Christophersen, Halfdan. O. 1974. Fra jernverkenes historie i Norge. Grøndahl & Søns Forlag. Oslo 1974.

Claughton, Peter 2004. Conclusions: Over Two Thousand Years of Water Power, i: Mining History. Vol.15 No 4/5. 2004, s 121-122.

Collin, F.C 1959. Litt om kisforedling, i Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi, nr 1 1959, s. 3-7.

Connolly, David E. 2005. Problems of textual transmission in early German books on mining: “Der Ursprung Gemeynner Berckrecht” and the Norwegian “Bergkordnung”

Corneliussen, O. A. 1896. Vor Bergværksdrifts Stilling og Udsigter, i: Udkast til ændrede Lovbestemmelser om Fattigvæsenet ved Bergværker og Brug. 1896. Bilag 3.

Crell, Lorenz von 1786. Beyträge zu den chemischen Annalen. Leipzig 1786.

 

*Dahl, Johanne M. 1980. Gruver og skjerp i Rogaland, i: Årbok for Stavanger Turistforening 1980.

Dahl, Jonas 1981. En bergmandsfamilie. Fortælling. Gyldendal. Kbhvn. 1885. Faksimile utg. ved A/S Laagendalsposten, Kongsberg 1981.

Dahle H. 1894. Røros Kobberværk 1644-1894. Trondheim. 1894.

Dahll, Tellef 1868. Beskrifelse af Altens Kobberværk. Chra.1868.

Daugstad, Karoline m. fl.. 1999. Bergverksbyens omland. Om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet . NIKU Temahefte 29.

Dillard, Dudley 1967. Economic Development of the North Atlantic Community. New Jersey 1967.

Dorenfeldt, L.J. 1919. Utenriksminister Ihlen og Kobberavtalen. Kra.1919.

Drivenes, Einar A. 1986. Gruvearbeideren – rallar eller fiskarbonde, i: Ottar nr. 160., 3. 1986, s 32 -44.

Dybdahl, Ivar 1975. Titania A/S, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 154-163.

Dyrstad, Morten 2010. Hurum gruber, i: Acta Spelæologica Norvegica. Norsk Speleologisk Årbok. Vol. 1-2 (2009-2010), s 63-68. Bergen-Oslo-Trondheim 2010.

Dyrvik, Ståle 1978. Arbeiderne, i: Knut  Mykland (red.) Norges historie, bd 8, s 284 - 310 Cappelen. 1978.

Dyrvik, Ståle 1999. Norsk historie. 1625 -1814. Det Norske Samlaget. Oslo. 1999.

Dyrvik, Ståle m.fl. 1979. Norsk økonomisk historie 1500-1970. Bd 1 1500-1850. Universitetsforlaget.1979.

Døssland, Atle 1996. Økonomi og marknad i Møre og Romsdal på 1700-talet, i: Tranberg, A. og Sprauten, K (red.) Norsk bondeøkonomi 1650 – 1850, s 117 - 134. Det Norske Samlaget. Oslo 1996.

 

*Eggertz, Viktor 1849. Tvenne anteckningar under resor, sommarne 1847 och 1848, till de förnämsta bergverken i Norge. Håndskrevet, delvis upaginert reiseberetning. Riksarkivet (sv.).

Eggset, Alf 1980. Bustadbrakke og bumiljø – om livet i arbeidsbrakkene på Folldal Verk, i: Årbok for Nord-Østerdalen 1980, s. 43-48.

Eidsaune, Thor Helge 2004. Malmkjøringen. Upub. manus.

Eidsaune, Thor Helge 2008. Kobbermalmfeltene i Plurdalen 1865 -1907 – et bidrag til Ranas berverkshistorie, i: Årbok for Rana 2008, s 143-188.

Eidsaune, Thor Helge 2011. Malm og menn under 1700-tallet, i: Årbok for Rana. 2011.

Ek, Bent og Homlebekk, Olav 1997. Gruvesamfunnet på Tretjennsåsen. En historisk beretning om Skaragruvene på Eiker, i Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 13. Kongsberg 1997.

Eliassen, Finn Einar 1987. Norske byer 1500-1800, i: Heimen 1987, bd 3.

Ellingsen, Jakob 1950.  A.s Bjørkaasen Gruber, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 57-60.

En bok om metaller. Jubileumsbok ved firma Astrup & Søns hundreårsjubileum. Oslo 1957.

Endresen, Bjørne Astor 1986. Rana – et pionerområde i nord, i: Ottar nr. 160., 3. 1986, s 17 -23.

Engebretsen, Erik & Thingstad Bøen, Gunvor 1998. Med Bergmannen i Fjellets dyp. Utgitt i samarbeid med Norsk Bergverksmuseum. Kongsberg 1998.

Engelbertsson, Bob 1987. Industriarbete i förindustriell arbetsmiljö. Sala gruva och silververk under 1800-talet. Uppsala. 1987.

Engelstad. F. m. fl.. (red.) 2006. Demokratisk konservatisme. Festskrift til Francis Sejersted på 70-årsdagen. Pax. Oslo 2006.

Engen, Arnfinn 1988. Endring og oppbrot. Gausdal bygdehistorie, bind 4. Utg. Gausdal kommune.

Englund, Lars-Erik1994. Vikingatida blästbruk i Västsverige, i: Fässingen 1994. Borås.

Eriksen, Egon 1958. Krudtværket på Fredriksværk 1758-1958. Krudtværket (Kbh). 1958.

Eriksen, Finn Ritter 1975. Bergingeniørforeningen 1900 -1975, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s169 -172.

Eriksen, Knut Ritter 1975. Aktieselskapet Røros Kobberverk, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s114-121.

Eriksson, Linnéa och Berg, Lena 2003. Salberget. Jernkontoret Bergshistoriska utskottet. Serie H 118.

Erixon, Sigurd 1919. Bergshanteringen och kulturhistorien. Några synspunkter och önskamål, i: Teknisk Tidskrift Kemi och Bergsvetenskap. Jubileumsnummer 1919, s 3-13. Stockholm 1919.

Ese, Harald 2000. Opprydding etter flere hundre år med gruvedrift på kobber og svovelkismalmer, i …bygger i berge, s. 140-143. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Espeland, Velle 2006. Åtte potter rømme, fire merker smør. Om gammalt mål og gammal vekt, i Språknytt 4/2006.

Espelund, Arne (311). Leset smeltehytte 1855-1870. Udat. Brosjyre.

Espelund, Arne (udat) (228). To rapporter fra undersøkelsene ved Rødsmoen. Upub. art.

Espelund, Arne 1986 (384). Jernvinna - vår første metallurgiske industri, i: Lundberg Nils H. (red.) Grunnfjellet i norsk industri. Norske Metallurgisk Selskap 1986.

Espelund, Arne 1986 (387). Kobber - vårt gyldne metall, i: Lundberg Nils H. (red.) Grunnfjellet i norsk industri. Norske Metallurgisk Selskap 1986.

Espelund, Arne 1989 (138). Archeo-metallurgical studies of bloomery process in Mid-Norway. A survey of the present situation, i: Dal basso fuoco all'altoforno, Atti de l'Siposio Valle Camonica 1988. La siderurgia nell'antichità, Sibrium. 1989.

Espelund, Arne 1991 (141). Towards a classification of bloomery practices, i: Materialy Archeologiczne XXVI. 1991.

Espelund, Arne 1992 (139). Mostadmark jernverk, i: Årbok for Arbeiderbevegelsens Historielag. 1992. Espelund, Arne 1993 (140). Lapphyttan och dens grunnlag – en arkeo-metallurgisk vurdering fra norsk side, i: Fornvännen 88 1993.

Espelund, Arne 1995 (348) Iron Production in Norway during two Millenia. Arketype forlag. Trondheim 1995.

Espelund, Arne 1996 (135). Archäo-Metallurgie, von Norwegen aus betrachtet, i: Ferrum nr. 68, 1996. Eisenbibliothek, Langwiesen, Sveits.

Espelund, Arne 1997 (320). Trevirke til fremstilling av metaller, i: Skogen og trebruken i Sør-Trøndelag. Trondheim1997.

Espelund, Arne 1998 (45). Kobber i Det Nordenfjeldske Bergamt. Arketype forlag. Trondheim 1998.

Espelund, Arne 1999 (159). Bondejern i Norge. Arketype forlag. Trondheim1999.

Espelund, Arne 2000 (840). Jern – vårt første egenproduserte metall, i …bygger i berge, s 80-81. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Espelund, Arne 2002 (243). De arkeologiske undersøkelser ved Rødsmoen. Upub notat.Trondheim 2002.

Espelund, Arne 2002 (284). Norsk-svensk jernvinneforskning i fugleperspektiv, i: Fornvännen 2002/1

Espelund, Arne 2002 (476). De store endringene i kobbermetallurgien på 1800-tallet, i: Østensen, P.Ø (red.) Norsk bergverkmuseums skrift nr. 23.

Espelund, Arne 2004 (276). Jernet i Vest-Telemark – der tussane rådde grunnen. Arketype Forlag. Trondheim 2004

Espelund, Arne 2004 (422). 1880-tallet – et tiår med nyskapning ved Røros verk, i Fjell- folk nr. 29, 2004.

Espelund, Arne 2005 (229). Fra bergrunn og jordsmonn I Rørostraktom. Arketype forlag. Trondheim 2005.

Espelund, Arne 2005 (275). Ei bokmelding om gammalt jern, i: Heimen, bd 42 2005.

Espelund, Arne 2005 (460). Kobberfattige kismalmer. Pionerarbeid på 1800-tallet, særlig fra bergmester Sindings side, i: Østensen, Per Øyvind (red.). Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar i Folldal. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 31, s 68 -76. Kongsberg 2005.

Espelund, Arne 2005 (533). Utnytting av kismalmer på 1800-tallet, i: Wale, Astrid og Børresen, Anne Kristine (red.) Vitenskap og teknologi for samfunnet? Bergfagene som kunnskapsfelt, s 59-76.Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2005. 

Espelund, Arne 2006 (551). Ljåsmiing, ljåslått og bruk av slipestein, bryne i tid og rom. Særtrykk fra Forum for kunnskapshistorie, nr. 5/2006 NTNU.

Espelund, Arne 2007 (892). Norge og Sverige – to naboland med ulik jernverkshistorie, i: Fortuna nr 3, s 57-69. Utg. Næs Jernverksmuseum.

Espelund, Arne 2009 (590). Jernet i Gauldalen, i: Gauldalsminne 2009.

Espelund, Arne 2009 (707). Røros og Àgordo – ”toeggede” tvillingbyer, i: Berg, B.I. og Østensen P. Ø. (red). Kulturvern ved bergverk 2009. Rapport fra et nasjonalt seminar på Røros. Norsk Bergverksmuseums skrift nr 42, s 5 -17. Kongsberg 2010.

Espelund, Arne 2011 (780). A copper smelter in Norway from AD 1300 tells its own history. Upublisert foredragspaper.

Espelund, Arne 2013 (835). Kobberfremstilling i Midt-Norge. Paper. Seminar Løkken 2013.

Espelund, Arne 2013 (842). The evidence and the secrets of ancient bloomery ironmaking in Norway – with an extension to the beginning of the industrial period. Arketype Forlag. Trondheim.

Evang, Karl 1937. Silikose, og dens forebyggelse. Norsk Arbeidsmandsforbund. 1937.

Evans, Chris 2003. Stålproduksjon i Storbritannia før Bessemer, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 1 2003, s 61-70.

Evenstad, Ole 1782. Afhandling om Jermalm som findes i Myrer og Moradser i Norge, og Omgangsmaaden med at forvandle den til Jern og Staal.

Evjemo Ivar B. 1998. Selbo Kobberværk på Meråker grunn, i: Historisk Årbok 1998, s 10 -18. Utg. Historielaga i Stjørdalsbygdene.

Evjemo, Ivar B. 1986. Selbu kobberverks dammer og vannledninger på Lillefjell, i: Historisk Årbok 1986,s 103-107. Utg. Historielaga i Stjørdalsbygdene.

Evjen, Bjørg 2004. Arbeiderbevegelse og samfunn, Sulitjelma, 1890-1960, i: Per Øyvind Østensen (red.) Kulturvern ved bergverk 2004. Rapport fra et nasjonalt seminar i Fauske. Bergverksmuseets skrift nr 29, s 5-19. Kongsberg 2004.

 

*Falck-Muus, Rolf 1923 (361) Registrering av de gamle bergverksarkiver, i: NGU nr. 98, s 21-27 Oslo 1923.

Falck-Muus, Rolf 1923 (615). Kan der skapes en norsk metallurgi?, i: Norges Handels og Sjøfartstidende 9. mai 1923.

Falck-Muus, Rolf 1924 (362). Registrering av de gamle bergverksarkiver, i: NGU nr. 122, s 32-58. Oslo 1924.

Falck-Muus, Rolf 1924. (334) Bergverksdriften. Dens historiske og tekniske utvikling i Norge samt dens betydning  for landet, i: Den norske ingeniørforening 1874 -1924,s 560-590. Kra. 1924.

Falck-Muus, Rolf 1926 (503). Løkkens verk i Norge, i: Svensk bergs- og brukstidning nr. 3, s7-9,17-19, 31-33. Stockholm 1926.

Falck-Muus, Rolf 1928 (614). Da Røros skulde hete Irgensthal, i: A-magasinet nr. 13, 29.3.1928.

Falck-Muus, Rolf 1929 (354). Norske bergverksarkivalia III, i NGU nr. 133. Oslo1929.

Falck-Muus, Rolf 1932 (737). Bergskolejubileet, i: Tidsskrift for kjemi og bergvesen nr. 9, 1932, s 126 -140.

Falck-Muus, Rolf 1935 (613). Spor etter gammel bergverksdrift i Oslo og omegn, i: St. Hallvard, s105-131. Oslo1935.

Falck-Muus, Rolf 1936 (375). Som spion i Sverige etter kobber julen 1603-1604. Særtrykk av Med hammare och fackla VII. 1936.

Falck-Muus, Rolf 1950 (335). Bergmannsutdannelsen i gamle dager. Norske bergmenn til Sverige som ledd i utdannelsen, i: Særtrykk av Med hammare och fackla XVIII, 1949-1950, s 89-129.

Falck-Muus, Rolf 1953 (669). Gulstad og Mokk. Kopperverkene i Ogndalen. Særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1953.

Falck-Muus, Rolf 1956 (337). Georg Agricola. En reformator i reformasjonsårhundret 1494-1555. Særtrykk av Naturen nr. 6. 1956.

Falck-Muus, Rolf 1956 (338). "Ydderøens Kaaberværk" et av de eldste bergverkene våre, i: Nord-Trøndelag Historielags årbok for 1956, s 28-74. Steinkjer1958.

Fett, Harry 1939. Glück auf. En bergstadpreken på Røros. Utg. Kunst og Kultur.

Finne, Per M 2004. Sulitjelma Aktiebolag som teknologisk pioner, i: Østensen, Per Øyvind (red.). Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar i Fauske. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 29, s 32-37. Kongsberg 2004.

Finstad, Håkon 1997. Dypedalsgruva – bergverkshistorie midt i Kragerø sentrum, i: Historieglimt 1997. Årsskrift for Kragerø og Skåtøy historielag, s. 64 – 73.

Fjeld, Odd T. 2007. Norsk Artilleri 1814-1895. Forsvarsmuseets skrifter nr. 4. Oslo 2007.

Fjøsanger, Carl Lian 1950. A/S Vigsnes Kobberverk, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 150-153.

Fladby, Rolf 1977. "Bergverkene her i riket den største skatt", i: Knut  Mykland (red.) Norges historie, bd 6, s 175 – 205. Cappelen. 1978.

Flood, Boye 2000. Skaland Grafitverk A/S, i …bygger i berge, s. 184-185. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Fløttum, Sivert J. 1989. Fløttum Gruber et hundreårsminne. Utg. av Singsås bygdemeuseum.

Fløystad, Ingeborg 1982. Jernproduksjonen på 1700-tallet, noen data og problemer, i: Historisk Tidsskrift 1982, s 360-386.

Fløystad, Ingeborg 1986. Arbeidere og levekår ved Næs jernverk, i Hans Try (red.) Jernverk på Agder. Agder distriktshøgskoles Skrifter 1986 nr. 3, s 75-104.

Fløystad, Ingeborg 1991.”Det nødtørftig brød”. Bergverksarbeideres kosthold på 1700-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, i: Bjørn Ivar Berg (red.) Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 6, s. 36-40. Kongsberg 1991.

Fløystad Ingeborg 2000. Jernverkene i Nedenes amt: Produksjon på 1700-tallet, i: Heimen nr. 2, 2000. Fløystad, Ingeborg 2003. Bøndene og jernverkene i Nedenes amt på 1700-tallet, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 1 2003, s 35-53.

Fløystad, Ingeborg 2012. Til Værkets bestandige Drivt. Bøndene rundt Næs Jernverk og Jacob Aall, i serien Jacob Aall-prosjektet. Skrift nr 5. Utgiver Næs Jernverksmuseum, Tvedestrand.

Fløystad, Ingeborg 2014 (955). Mørland jernverk i Sannidal. Et industritiltak på 1600-tallet, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 5 (2114), s. 25-35.

Fløystad, Ingeborg 2014 (958). ”Tevis Jansens kone” og ”Madame Josten”. To kvinner ved Båseland jernverk rundt 1720 – av ulik stand og kår, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 5 (2114), s. 63-69.

Flåt nikkelgruve – en kulturhistorisk guide. Utg. Evje og Hornnes kommune 2001.

Folldal Verk gjennom 240 år. Historiske trekk. 1748-1988. 1988. Ukjent forfatter og utgiver.

Forseth, Iver 2004. Nikkelverket i Espedalen. Dølaringen Boklag 2004.

Forshell, Helena 1992. The Inception of Copper Mining in Falun. (Dr.avh.) Edsbruk 1992.

Forsselles, J.H. af 1818. Berättelse om Sala Silferverk. Stockholm 1818.

Foslie, Steinar 1922. Grongdistriktet, i NGU No. 98, s 27- 42. Kra. 1923. 

Foslie, Steinar 1925. Syd-Norges Gruber og malmforekomster. NGU nr. 126. Oslo 1925.

Foslie, Steinar 1926. Norges svovelkisforekomster. NGU nr. 127. Oslo 1926.

Foslie, Steinar 1946. Melkedalen grube i Ofoten. Søndre Ofotens malmforekomster. NGU nr. 169. Oslo 1946.

Fra forfall til vekst. Norsk kulturhistorie, bd 3, Aschehoug. Oslo 1980.

Fra malm til mynt. Hefte. Utg. Norsk Berverksmuseum 1995.

Fryjordet, Torgeir 1992. Skogadministrasjonen i Norge gjennom tidene. Bd 1.

Fryjordet. Torgeir 2003. Bergverkenes treforbruk. Eget forlag.

Fuglum, Per 1978. Renessanse for gruvedriften, i: Knut  Mykland (red.) Norges historie, bd 12, s 305-307.  Cappelen. 1978.

Færøyvik, Frode 1989. Fra feisel til fullprofil. Fjellsprengere i samfunnets tjeneste. Norsk forening for fjellsprengningsteknikk. Oslo 1989.

 

*Gansum, Terje og Hansen, Hans-Johnny. 2002. Fra jern til stål. Midgard historiske senter. Borre 2002.

Garney, Joh. Carl 1816. Svenska masmästeriet. Förra delen. Omarbetad af Carl Johan Lidbeck. Stockholm 1816.

Garney, Joh. Carl 1816. Svenska Masmästeriet. Sednare delen. Omarbetad af Carl Johan Lidbeck. Stockholm. 1816.

Gaulstad, Mok og Malså gruber. I eldre og nyere tid. 1982 (Signert J. Kr. S.), i: Verdal Historielag skrifter 19. Årbok 1992, s 91-93.

Giertsen, S. 1950. Raffineringsverket A.s., i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 104-105.

Gjermundsen, Arne Johan 2006. Hollamålet i Nedre Telemark. Norgesforlaget. 2006.

Gjestland, Truls 1995. Gruvedrifta i Rauhåmmåren og Feragen. Utg. Bergstuderendes Forening, Olavsgruvas Venner.

Granström, G.A. 1940. Ur Sala gruvas historia intill 1600-talets mitt. Västerås 1940.

Grastvedt, Laila 2014. Høy og lav ved Eidsvoll og Feiring jernverk, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 5 (2114), s. 36-51.

Grieg, Sigurd 1920. Smedverktøi i norske gravfund, i: Oldtiden: Tidsskrift for norsk forhistorie, nr. 9, 1920.

Grieg, Sigurd 1963. Kongsberg sølvverk og uld- og linnedmanufakturet, i: Volund 1963. Oslo 1963.

Grimstad, Atle 1980. Bergverksdrift i Verdalsområdet med hovedvekt på perioden 1865-1918. Hovedoppgave Trondhein H-1980.

Grimstad, Atle 1992. Mer om Malså, i: Verdal Historielag skrifter 19. Årbok 1992, s 86 -90.

Grimstad, Atle 2002. Verdal og bergverksdrift, i: Årbok 2002, s. 197-212. Utg. Nord-Trøndelag historielag. Grue, Eiliv 2008. Ordsmeden på Ratvolden. Ordforklaringer og kommentarer til Christianus Sextus. Christianus Sextus forlag, Glåmos.

Gullbekk, Svein H. 2013. Omløpstid og slitasje på mynt i middelalderen?, i: HT bind 92 s 449-458. Gulowsen, Jon 1984. Arbeiderkontroll og vitenskapsbasert produksjon, i: Andersen, Håkon With og Stang, Gudmund (red.) Historiske studier i teknologi og samfunn. Tapir forlag. Trondheim 1984.

Günther, Hermann 1961. Neue Heimat in Norwegen. Geschichte der deutschen Einwanderung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Horst Erdmann Verlag. Herrenalb1961.

 

*Haarstad, Kjell 1972. Selbo kobberverk, i: Selbu i Fortid og nåtid, s 213-229. Utg. Selbu kommune 1972.

Haarstad, Kjell 1981. Vekst eller stillstand i dansketida?, i: Heimen 1979-81, bd 18.

Habashi, Fathi 2003. Schools of Mines. The Beginnings of Mining and Metallurgical Education. Laval University, Quebec City, Canada.

Hagen, Ingerid 2014. Blåfargen fra Modum. En verdenshistorie. Blaafarveværket 1776 -1821.

Hagen, Ragnar 2000. Norsk bergverk farger verden hvit, i …bygger i berge, s. 155. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Handeland, Ståle 1998. Om [bergmester]embedet og jurisdiksjonsendringar. Statsarkivet i Bergen.

Handeland, Ståle 2006. Molybden, krig og gruvedrift. Gursli gruver og molybdenindustrien i Norge, i Per Øyvind Østensen (red.) Kulturvern ved Bergverk 2006. Rapport fra et nasjonalt seminar i Egersund og Sokndal, s. 66-70.

Hansen P. 1902. A/S Evje Nikkelverk. 1872-1902, i: Kristianssand og omegns industri i tekst og bilder, s 3-8. Kra. 1902.

Hansen, Hans-Johnny 2007. Vikingsmeden. Midgard Forlag.

Hanssen, Klaus Serck 1950. A/S Skorovas Gruber, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s121.

Hansteen, H. 1847. Beskrivelse over Fremgangsmaaden ved Afdrivningen, Digelsmeltningen og Fiinbrændingen ved Kongsbergs Smeltehytte. Bergkandidatoppgave. Kopi Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.

Hartmann, Eivind 1948. Merakergodsets historie. Oslo 1948.

Hartmann, Eivind 1950. Værdalsgodset – Værdalsbruget 1807-1908, i: Hartmann, Lykke Værdalsbrukets historie, s 44-78.

Hasselbom, Alfr. 1885. Om Forekomster af Svovlkis ved Bossmo, Mo i Ranen, i: Bossmo Svovlkis-Gruber, s 1-2. Trondhjem 1885.

Hatz, Gert 1966. Copper Money, i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy. Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Haugen, Arve 2000. - Grong Gruber – en hjørnesteinsbedrift i indre Namdal, i …bygger i berge, s.132-133. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Hausmann, J.F.L. 1812. Reise durch Skandinavien in den Jahren 1806 und 1807, Zweiter Theil. Göttingen.

Haxthausen, F. 1776. Kort Efterretning og Beregning om Sølv-Verkets og Grubernes Drift, som ogsaa Bergstaden Kongsberg i Norge. Kbhvn. 1776. I serien Facsimilia Scientia et Technica Norvegica, nr. 30. Trondheim 1968.

Heiberg, Steffen 2006. Christian 4. - en europæisk statsmand. Gyldendal (dansk). Kbhvn. 2006.

Heilfurth, Gerhard 1981. Der Bergbau und seine Kultur. Atlantis Verlag. Zürich 1981

Helland, Amund 1885. Fortegnelse over en Del tekniske Ord og Udtryk, i: Indstilling angaaende Kongsberg Sølvverks Drift. Bilag 1,s 60-63.

Helland, Amund 1887. Haandbog i grubedrift. Del 1, 2 og 3. Alb. Cammermeyer. Kristiania 1887.

Helland, Amund 1892. Norsk bergret. Med udsigt over andre landes bergværkslovgivning. Aschehoug. Kra. 1892.

Helland, Amund 1901. Bergverksdrift og stenbrydning i Norge. John Griegs Forlag. Bergen 1901.

Helle, Knut m. fl. 2006. Norsk byhistorie gjennom 1300 år. Pax forlag. Oslo 2006.

Helle, Knut m.fl. 2013. Grunnbok i Norges Historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget.

Helleberg, Odd Arne 2000. Kongsberg Sølvverk 1623-1958. Forlaget "Langs Lågen" i samarbeid med "Sølvverkets venner". Kongsberg 2000.

Helleberg, Odd Arne 2002. Arbeidsteknikk ved Kongsberg Sølvverks gamle dam- og rennesystem, i: Helleberg (red.) Driftsprosesser ved Kongsberg Sølvverk – oppredning, smelting og kraftproduksjon. Bergverksmuseets skrift nr 21, s 39-48. Kongsberg 2002.

Helleberg, Odd Arne1988. Et par momenter til Kongsberg Sølvverks historie på 1700-tallet, i: Heimen 1988, bd 25.

Heltzen, Anders M. (Hovedred.) 1974. Fjellsprengningsteknikk. Teknologisk Forlag.

Heltzen, Anders M. 2000. Gudstro og bergverksdrift, i: Langs Lågen nr. 3, 2000. S. 100-103

Heltzen, Anders M. 2002. Beskrivelse av oppredningen ved Kongsberg Sølvverk, i: Helleberg (red.) Driftsprosesser ved Kongsberg Sølvverk – oppredning, smelting og kraftproduksjon. Bergverksmuseets skrift nr 21, s 24-38. Kongsberg 2002.

Hermelin, Samuel. G. 1768, Berettelse om Bergvercken uti Norrige. Kungliga Biblioteket i Stockholm. Kopi av dansk transkripsjon i Norsk Bergverksmuseums arkiv, Kongsberg.

Hervig, Wenche 1991. Dansk reformpolitikk og nedleggelsen av Kongsberg sølvverk i 1805, i: Bjørn Ivar Berg (red.) Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 6, s. 56-60. Kongsberg 1991.

Hervig, Wenche 1993. Avskjedigelsesmanntall Kongsberg Sølvverk 1805. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 8. Kongsberg 1993.

Hildebrand, K.-G 1974. Das schwedische Eisen 1500-1650, i: Hermann Kellenbenz (red.) Schwerpunkte der Eisengewinnung und Eisenverarbeitung in Europa 1500-1650. Böhlau Verlag Köln, Wien 1974.

Hiortdahl, Th. 1877. Forsøg til en norsk bergstatistik 1851-1875, i: Polyteknisk Tidsskrift 4. hefte 1877. 

Hjelseth, G. og Einarsen, S. 1950. Folldal Verk, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s70-73.

Hodne, Fritz 1981. Norges økonomiske historie 1815-1970. Cappelen Forlag.

Hodne, Fritz 1984. Overføringsmekanismer for teknologi. Utviklingen innen norsk industri 1850-1914, i: Andersen, Håkon With og Stang, Gudmund (red.) 1984. Historiske studier i teknologi og samfunn. Tapir forlag. Trondheim 1984.

Hodne, Fritz og Grytten, Ola Honningdal 2000. Norsk økonomi i det 19. århundre. Fagbokforlaget.

Hodne, Fritz og Grytten, Ola Honningdal 2002. Norsk økonomi i det 20.århundre. Fagbokforlaget.

Hoel, Christer 2012. Et eldre bergverk ved Kongsberg, i: Spor nr. 3. 2012, s. 32-36.

Holm, Hermann 1773. Tegninger over de ved Sølv Verket brugelige Verktøy, Beslag og Redskap. Utgitt v/Bjørn Ivar Berg i Norsk Bergverkmuseums skrift nr. 2. Kongsberg 1983.

Holm, Unni Venke 2012. Skolen på Blaafarveværket, i: Gamle Modum 2012, s. 14-18.

Holmsen, Andreas 1944. Røros verk og Røros bergstad for 50 år siden, i Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 8, 1944.

Holmsen, Andreas 1945. Et gjennombrudd i kopperets metallurgi, i Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 1, 1945.

Holmsen, Holm og Rees, H.N. 1910. Elmores Vacuumproces i brug ved Sulitelma Aktiebolags gruber, i: The Mining Magazine. Bulletin nr. 29. Mai 1910.

Horst, Ulrich 1971. Die Beziehungen von G.W Leibniz zum norwegischen und schwedischen Bergbau, i Der Anschnitt, årg 23, (1971) nr. 1.

Horten, H., Nyberg, S. A.,Trøan, S. 2009. Bergmansslekten Tax.

Hov, Arne 1968. Kjøli gruver i 1930-åra. Et kommunalt forsøk på skaffe folk arbeidsplasser.

Hovland, Edgar m. fl. 1982. Proto-industrialisation in Norway, 1750-1850: Fact or fiction?, i Scandinavian economic history review, vol. 30, no. 1 (1982), s. 45-56

Hugaas, Kjell Sture 2000. Sulitjelma – et gruvesamfunn for seg selv, i …bygger i berge, s. 118-122. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Huhnhäuser, Alfred 1944. Die deutsche Einwanderung in Kongsberg. Oslo 1944.

Hult, Jan 1989. Tekniken mitt ibland oss, i: Sven Rydberg (red.) Svensk teknikhistoria, s. 269-339. Gidlunds Bokförlag, Hedemora 1989.

Hunstadbråten, Kai 1997. Fra koboltens historie, i Gamle Modum 1997, s 56-57.

Hunstadbråten, Kai 1998 (146). Snarum Koboltværk. Det "glemte" blåfargeverk på Modum, i: Gamle Modum, Årsskrift for Modum Historielag 1998, s 3 -10.

Hunstadbråten, Kai 1998 (147). "I lyset fra min bergmannslampe" Belysning i gruvene gjennom tidene, i: Gamle Modum, Årsskrift for Modum Historielag 1998, s 44-46.

Husum, O. et al.. 1975 Folldal verk A/S, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 42—47.

Hutchison, Ragnhild 2012. In the Doorway to Development. Leiden. Boston 2012.

Hverdag i Visnes – for store og små.1987. Utg. Karmøy kommune, kulturkontoret.

Hårstad, Ola A 2006. Historisk bruk av skog i Selbu og Tydal, plankeskur og kopperverk, i: Jul i Neadalen – Årsskrift for Selbu og Tydal Historielag 2006, s 56-57.

*Ihlen, Peter M. 2000. Gull, vårt edleste metall, i …bygger i berge, s. 68,69. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag. 

Ingvaldsen, Karl 1950. Røros Kobberverk, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s113-116.

Ingvaldsen, Karl 1989. Trekk fra de siste 100 år av hyttedriften ved Røros Kobberverk, i: Jernkontorets Bergshistoriska utskotts höstmöte i Röros 1989, s 70-74.

 

*Jacobsson, Hans 1972. Ljusnedals bruk, i: Bergverkssamfunn og øydegardar. Problem i Jämtland-Härjedalens og Trøndelags historie, bd 5, s 41-46. Utg. Samnemda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme.

Jakobsen, Sigmund 1983. The Reducibility of Iron Ores Found on Prehistoric Iron Production Sites, i: Jernkontorets Forskning. Serie H, nr. 24. Stockholm. 1983.

Jakobsen, Sigmund 1997. Upubl. doktorgradsmanuskript om jernvinna. (Uten tittel).

Janson, Tore 2004. Latin. Kulturen, historien, språket. Pax Forlag. Oslol 2004.

Jarlsberg og Larviks amt 1814-1914. En oversikt over amtets økonomiske utvikling i de sidste hundrede aar. Tønsberg 1916.

Jarmann, Nils 1981. Hestevandringen, i: Volund 1981, s 103-130.

Jarmann, Nils 1984. Hestejernbaner, i: Volund 1984.

Jars, Gabriel 1785. Metallurgische Reisen. Bd. 3. Berlin 1785.

Jefsen, Bjørn og Myhr, Steinar 2005. Jakten på det røde gull. Orkana Forlag, Stamsund. 

Jenny, George 1995. Schwitzendes Holz im brennenden Kohlenmeiler, i Minaria Helvetica 15b/1995, s 26-30. Basel.

Jensås, Henry Kristian 1971. Killingdal gruber 1895-1920. Trondhjemske samlinger, bd 8, hefte 3. Utg. av Trondhjems historiske forening.

Jerngruvedrift i Arendalsfeltet. Økomuseum Skagerrak. Arendal 1994.

Johannessen, Finn Erhard 1990 (717). Folkevekst og levekår 1530 -1830. Gausdal bygdehistorie. Bind 3. Utg. Gausdal kommune.

Johannessen, Finn Erhard 1983 (606). Georg Mattias og Andreas Schmidt: Overstigere ved Årdal Kobberverk, i: Heimen 3, 1983, s 171-178.

Johannessen, Finn Erhard 1983 (312). Årdal kobberverk. En industribedrift I et førindustrielt samfunn 1708-1734. Hovedoppgave i historie. UiO1983.

Johannessen, Finn Erhard 1987 (430). Årdal kobberverk, et bergverk mellom himmel og hav, i: Årbok for Sogn nr. 34 1987. S.15-39.

Johannessen, Finn Erhard 1991. Natur og kultur ved Årdal kobberverk tidlig på 1700-tallet, i: Bjørn Ivar Berg (red.) Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 6, s.19-23. Kongsberg 1991.

Johannessen, Gunnar Aker 1992. Grafittindustri i Norge fra midten av 1700-tallet til i dag, i Volund 1992, s. 37 – 65.

Johannessen, Gunnar Aker 2012. Skjerping, gruvedrift, mineral- og steinbrudd i Vindafjord, i Haugalendingen 2011-2012, s. 143-151.

Johannessen, Oddbjørn 2009, "Et Afsindigheds Værk" – mordet i masovnen. Jacob Aall-prosjektet. Skrift nr. 1, i Næs Jernverksmuseums skriftserie.

Johansen, Nils Voje 2007. Christian IVs gullgruver ved Arendal, i: Fortuna nr 3, s. 41-55. Utg. Næs Jernverksmuseum.

Johanssen, J. Kraft 1950. Aktieselskabet Sydvaranger, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 134-143.

Johnsen, Axel 1980. Sultjelma gruvemuseum – et forsøk på å bevare arbeidernes kultur, i Ottar nr. 119-120, 1980, s 60-65.

Johnsen, Magnar Gullikstad 2007. Sintringa på malmplassen i: Fjell-Folk nr. 32, 2007.

Johnsen, Oscar Albert 1939. Norwegische Wirtschaftsgeschichte. Jena1939.

Jong, Cornelius de 1796. Reisebeskrivelse fra Røros vinteren 1795/96 delvis gjengitt i: Fjell-Folk nr. 18, 1993.

Jordet, Kirsti 2003. Særtrekk ved kobberverksdrifta ca 1630-1890. Rørosverket og bygdene i Nord-Østerdalen i samspill og konflikt. Utg. kulturavdelingene i Tolga og Os kommuner.

Jordet, Kirsti 2007. Folkeminner fra Røros-traktene, i: Fjell-Folk nr. 32, 2007.

Juve, Gunnar 1988. Malmforekomster. I serien Nasjonalatlas for Norge. Utg. ved Statens kartverk 1988.

 

*Keilhau, Wilhelm 1927. Norge og verdenskrigen. Aschehoug.

Kellenbenz, Hermann 1974. Europäisches Eisen. Produktion - Verarbeitung – Handel, i: Hermann Kellenbenz (red.) Schwerpunkte der Eisengewinnung und Eisenverarbeitung in Europa 1500-1650. Böhlau Verlag Köln, Wien. 1974.

Ketzer, Peter 1966. Copper from a Statistical Viewpoint, i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy. Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Kiil, J. Chr. 1975. Norsk Bergindustriforening 1900-1975, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 167.

Killingdal gruver – En vurdering av verneverdi og vernetiltak. Norsk Bergverksmuseum 7.11.1990.

Kirnbauer, Franz 1966. Copper Mining and Copper Smelting from the Middle Ages until 1900, i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy. Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Kirnbauer, Franz 1971. Silver and silver ore in the language of the miner, in miner's saying and song, i: (rapport fra) Symposium at the National Technical Museum, Prague. "Silver in the History of Science technology and art". Praha 1971.

Klemm, Friedrich 1982. Zur Kulturgeschichte der Technik. 2. Auflage. Deutsches Museum. München 1982.

Knudsen, Emil 1908. Nogle iagttagelser ved Pyritsmelting efter den saakaldte "Knudsen-Proces" i; Bergverksnyt 1, nr. 2, Kra., s 20-22.

Knudsen, Emil 1909. Pyrite Smelting by the Knudsen Method as Practised at Sulitjelma, Norway, i: The Mineral Industry XVII, New York, s 315-323.

Kommandantvold, Kristian Magnus 1971. Johan Falkbergets Bergmannsverden. Mennesker, motiver og symboler. 2 bd. Oslo 1971.

Kommandantvold, Kristian Magnus 1972. Gruvedrift og gruvesamfunn i eldre tid, i: Bergverkssamfunn og øydegardar. Problem i Jämtland-Härjedalens og Trøndelags historie, bd 5, s15 - 31. Utg. Samnemda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme.

Kongens gruve. Udat. hefte. Utg Norsk Bergverksmuseum.

Koppar och aluminiumsframställning. Udat. stensil.

Kopperproduksjon på Røros i eldre tid. Udat. Rørosmuseet.

Kraft, Jens 1835. Topographisk-Statistisk Beskrivelse af det Nordenfjeldske Norge. Chra. 1835.

Kristoffersen, Dag 1991. Kongsberg i demografisk lys på 1700-tallet, i , i: Bjørn Ivar Berg (red.) Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 6, s. 46-55.  Kongsberg 1991.

Kristoffersen, Åge 2006. Taubane 1 Folldal – Alvdal, i: Årbok for Nord-Østerdal 2006, s 73-76. Utg. Nordøsterdalsmuseet.

Krogh, Stein 2000. Oppredning, i …bygger i berge, s. 244-247. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Krogstad, Bjørn R. 1987. Samhold og strid. Bygdebok for Meråker. Utg. Meråker kommune 1987.

Krogstad, Bjørn R. 2002. Gard og gruve. Bygdebok for Meråker, bd 1. Utg. Meråker kommune 2002.

Krogstad, Sverre 1975. Elkem-Spigerverket A/S. Rødsand gruber, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 26-29.

Kruse, Johan Michael 1784. Forsøg til en Beskrivelse over Sølv-Verket Kongsbergs Smelte-Hytte og Den nærværende Tiids Smelte-procedur. Forfærdiget i Aaret 1784, i: Volund 1987, s 29-63. Transkribert av Per Sunman.

Kulturminnet Folldal Verk, i serien  Kulturminner ved norske bergverk. BVM 2010. Utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

Kulturminnet Løkken Verk, i serien  Kulturminner ved norske bergverk. BVM 2010. Utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

Kulturminnet Sulitjelma gruver, i serien  Kulturminner ved norske bergverk. BVM 2010. Utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

Kvalheim, A. 1934. Årsberetning for driften ved Kjøli gruber for 1933 (Norsk Bergverksmuseums arkiv).

Kvikne, Olav 1964. Bergkirurgens instrumenter, i: By og bygd  nr. 17. Norsk Folkemuseums årbok 1963-1964. S. 190-192. Oslo 1964.

 

*Landstad Martin B. 1926. Mytiske sagn fra Telemarken. Efterladte optegnelser. Norsk Folkeminnelag. Oslo 1926.

Landstad, Martin B. 1880. Bønderne og Bergarbeiderne i Thelemarken, i: Gamle Sagn om Hjartdølene. 1880. Utgitt v/Hjartdal museumslag 1985.

Langberg, Caspar Herman 1875-1878. Norges kobberværker. (Kopi ved BVMs bibliotek, Kongsberg).

Lange, Even 1993. Vekst gjennom krise – kan vi lære av historien? Foredrag holdt i Polyteknisk forening 16.2.1993.

Lange, Johan J. 1975. A/S Killingdal Grubeselskab, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 70-73.

Lange, V. B. 1950. Killingdal Grubeseskab, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 78-79.

Langebek, Jakob 1758. Anledning til en Historie om de norske Bergverkers Oprindelse og Fremvext. Kjøbenhavn 1758

Langen, Ole Ragnar 2009. Kulturminner ved Nordvika, i: Fjell-Folk nr. 34. 2009, s 37- 44.

Langen, Ole Ragnar 2011. Fra Nordvika til Femundshytten – transport i perioden 1772-1781, i Fjell-Folk nr. 36. 2011, s. 21-27.

Larsen, Alf Olav 1993. Gruver og skjerp i Skien. Stathelle 1993.

Larsen, Finn Berger 1982. Rørosarbeidernes levestandard på 1700-tallet, i: Heimen 1982 bd 19. S. 171-182.

Larsen, Jan Henning 1991. Jernvinna ved Dokkfløyvatn. De arkeologiske undersøkelsene 1986-1989, i Varia nr. 23. Oslo 1991.

Larsen, Jan Martin 1996. Det var kølatrafikken som heldt liv ti dom, i: Årbok for norsk skogbruksmuseum nr. 14 (1993/1996), s 54-126.

Larsen, L., og Hald, N.C. 1975. Grong gruber A/S, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 66-69.

Larsen, Øyvind (red.) 1994 (50). Berglege Henrik Rosted og levekårene på Kongsberg ved slutten av 1700-tallet. Kongsberg1994.

Larsen, Øivind 1994 (1966)(930). Helseforhold i norske bergverkssamfunn ved slutten av 1700-tallet. En kildeoversikt, i Øivind Larsen (red.) Berglege Henrik Rosted og levekårene på Kongsberg ved slutten av 1700-tallet, s. 47 - 69. Kongsberg1994.

Larsen, Øivind 1994 (1966) (931). Sykehusets funksjon i bergstaden Kongsberg i årene 1769-1773, i Øivind Larsen (red.) Berglege Henrik Rosted og levekårene på Kongsberg ved slutten av 1700-tallet, s. 77 – 90. Kongsberg 1994.

Lenschow, Joh. 1950. Aktieselskapet Titania, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950. S. 146-149.

Ließmann, Wilfrid 1994. Vom Kobalterz zum Königsblau – Zur Geschichte des Skuteruder Kobaltbergbaues und des Modumer Blaufarbenwerkes in Südnorwegen, i: Emser Hefte 4/94.

Lillegjelten, Jon Holm (udat.). Oscar 2. gruve.

Lillegjelten, Jon Holm 2006 (554). Fossgruva, i: Hembygda 2006. S. 18-22. Utg. kulturseksjonen, Os kommune.

Lillegjelten, Jon Holm 2006 (706). Tolgen hyttestue, i: Årbok for Nord-Østerdal 2006, s110-115. Utg. Nordøsterdalsmuseet.

Lillegjelten, Jon Holm 2008 (504). Kølbrenning og kjøring – materialbøndenes pliktarbeid, i: Fjell-folk nr. 33 2008, s 12-15.

Lindeman, Thv. 1931. Modums Blåfarveværk . Et bidrag til dets historie. Faksimileutg1993. Utg. Stiftelsen Modums Blaafarveværk.

Lindqvist, Svante 1989. Trä, vatten och muskelkraft 1720-1815, i: Sven Rydberg (red.) Svensk teknikhistoria, s. 119 -186. Gidlunds Bokförlag, Hedemora 1989.

Lindroth, Sten 1955. Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början. Bd 1: Gruvan och gruvbrytningen. Bd 2: Kopparhanteringen. Uppsala 1955.

Lorentzen, Bernt 1969. Norsk næringsliv gjennom tidene. Univ.forlaget. Oslo 1969.

Lov om fattigvæsenet av 1900.

Lund, Kjell 1928. Om den selektiva flotationens införande vid Sulitelma, i: Teknisk Tidskrift. Bergsvetenskap. Häfte 9, sept 1928, s 65-71. Utg. Svenska Teknologiföreningen.

Lund, Kjell 1933. Nya metoder under och ovan jord i Sulitelma, i: Teknisk Tidskrift. Bergsvetenskap. Häfte 7, juli 1933, s 53-64. Utg. Svenska Teknologiföreningen.

Lund-Andersen, Hans 1975. Aktieselskabet Sydvaranger, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 132-143.

Lund-Andersen, Hans 2000. A/S Sydvaranger – gigant i nord, i …bygger i berge, s 124-127. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Lund-Andersen, Hans 2012. Visnes kobberverk 1865-1895, i Haugalendingen 2011-2012, s. 8-85.

Lund, Thure 1988. Ungguttene hadde harde vilkår ved Blaafarveværket, i Gamle Modum 1988, s. 35. Lundberg, Nils H. (red.) 1986. Grunnfjellet i norsk industri. Norske Metallurgisk Selskap 1986.

Lunden, Kåre 2002. Frå svartedauen til 17.mai. Norsk landbrukshistorie. Bd. 2 1350-1814. Samlaget. Oslo 2002.

Lunden, Kåre 2007. Mynt, andre pengar og politisk-økonomisk system i mellomalderen, i: Historisk tidsskrift   2007/86.

Lyngstad, Torleif 1998. Bergverksdrift i Kåfjordfjell. Birtavarre Gruber 1898-1919, i: Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok 1998, s. 4-8.

Løyland, Margit 2012. Hollendartida i Norge 1550-1750. Spartacus Forlag.

Løvaas, Gunnar 1975. Elkem-Spigerverket A/S. Skorovas gruber, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 30-33.

 

*Magnus, Bente 1998. Birka. Utg. Riksantikvarieämbetet.                           

Magnus, Olaus 1555. Historia om de nordiska folken. Faksimile Gidlunds förlag (Hedemora)1982.

Manne, Rolf (udat). Kjemiske bedrifter. Kompendium.

Marstein, Nils 2009. Utvidelse av verdensarven på Røros, i: Fjell-Folk nr. 34, 2009, s 7-14.

Martinsen, Tor A. B. ”Et Livsspørgsmaal for Røros Kobberværk”? Moderniseringen av Røros kobberverk 1877-1897. Masteropgave NTNU H 2010.

Maurseth, Per 1979. Sentraladministrasjonens historie. Bd. 1 1814-1844. Univ.forlaget. Oslo 1979.

Megrund, Peter 1972. Espedalen.

Mejdell, T. 1847. Fremstilling af de metallurgiske Processer, som Sølvsligerne ved Hytten undergaar, forinden det i dem indeholdte Sølv bliver Handelsvare. Bergkandidatoppgave. Kopi Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.

Melheim, Anne Lene 2012. Recycling Ideas. Bronze Age Metal Production in Southern Norway. Doktoravhandling UiO.

Meurman, Richard 2000. Silverberg i Järnbärarland. Uppsala 2000.

Meyer, S. Smith 1950. A/S Stordø Kisgruber, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s127-129.

Mikkelsen, Per R. 2010. Kobbersmelteren, i Fjell-folk nr. 35, 2010, s 68-75.

Mikkelsen, Per R. 2011. Selbo Kobberværk – et verk i sin tid, i Mårråk. Årbok 2 for Meråker Historielag 2011, s 79-85.

Mo, Kristen 2007. Beretning til kongen om kopperverkene i det nordenfjelske bergamt, i Fjell-Folk nr. 32, 2007,

Mo, Kristen 2010. Kart over Røros 1658, i Fjell-Folk nr. 35, 2010, s 31-33.

Moen, Eli 1989. Blaafarveværkets skoler ”et værdig Vidnespyrd om Lærernes Flid og gode Læregaver”, i: Gamle Modum 1989, s. 10-16.

Moen, Eli 1991. Fra kgl. privilegert verk til moderne storbedrift. Modum Blåfarveverk i norsk historie, i: Bjørn Ivar Berg (red.) Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 6, s. 61-67. Kongsberg 1991.

Moen, Kristian 1967. Kongsberg Sølvverk 1623-1957. Univ.forlaget. Oslo1967.

Molden, Gunnar 2000 (74). Ikke bare sol og seil – en oversikt over jernverksdriften i Aust-Agder, i: Heimen nr. 2, 2000.

Molden, Gunnar 2000 (843). Jerngruvedrift på Sørlandet, i …bygger i berge, s. 98-99. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Molden, Gunnar 2000 (844). Næs Jernverksmuseum, i …bygger i berge, s. 100. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Molden, Gunnar 2003. Fra jernverk til jernverksmuseum, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 1 2003, s 99 -113.

Molden, Gunnar 2007. Bergkandidater og jernverk. Forelesningsnotat.  Seminar Norsk Bergverksmuseum 20.9.07.

Molden, Gunnar 2014 (954). Støpt ved Næs Jernverk, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 5 (2114), s. 7-23.

Molden, Gunnar 2014 (960). Jernverk mot støperier, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 5 (2114), s. 76-106.

Mortenson, Magne 1948. Notiser om Folldal verk, i: Støen Folldal verk gjennom 200 år. Historiske trekk. 1748-1948, s 36-39. Folldal 1948.

Mortenson, Magne 1968. Bergmester Matthias Wilhelm Sinding, i: DKNVS Forhandlinger bind 41.

Mortenson, Magne 1973. Norges eldste industribedrift, i: Fjell og vidde. Den Norske Turistforenings årbok, nr. 3, 1973, s 141-149.

Myking, John Ragnar 1996. Byen og omlandet. Vestlandsk hushaldsøkonomi på 1600- og 1700-talet, i: Tranberg, A. og Sprauten, K (red.) Norsk bondeøkonomi 1650 – 1850, s 96 - 116.  Det Norske Samlaget. Oslo 1996.     

Mykland, Knut 1977. En næring i ekspansjon. Gruvedrift og bergverk, i: Knut  Mykland (red.) Norges historie, bd 7, s 265 - 287. Cappelen. 1977.

Mykland, Knut 1978. Reformpolitikk og høykonjunktur, i: Knut  Mykland (red.)  Norges historie, bd 9, s 90 - 124. Cappelen. 1978.

Mykland, Knut 1986. Sirkumferensbonden, i: Hans Try (red.) Jernverk på Agder. Agder distriktshøgskoles Skrifter 1986 nr. 3, s 49-74.

Mykland, Liv 2005. Håndbok for brukere av statsarkivene. Riksantikvarens skriftserie nr. 19.

Müller, Marius Brostrup 1970. Råstoff-foredling. Svovelkis. Forelesningskompendium. NTH 1970.

Müller, Marius Brostrup 1986. Jernverksperioden i norsk historie, i: Lundberg Nils H. (red.) Grunnfjellet i norsk industri. Norske Metallurgisk Selskap 1986.

Münster, Chr. A. 1914. Kongsberg Sølvverk.  Særtrykk Jubileumsutstillingen 1914. Til låns på Norsk Bergverksmuseum.

Myran, Tom 2000. Arbeidsmiljø i bergindustrien, i …bygger i berge, s.248-250. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Mørk, Kristen 2000. Mot slutten for Norges siste sulfidmalmgruve, i …bygger i berge, s. 155. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Månsson, Peder (1566-1623). Bergmansskonst. Ukjent utg.år. Utg. av Jernkontoret. 2005.

 

*Nagel, Anne Hilde 1980 (322). Oversikter, årstall, tabeller. Knut  Mykland (red.) Norges historie, bd 15. Cappelen. 1980.

Nagel, Anne Hilde 1985 (68). Styringsapparatet i Norge på 1700-tallet, i: Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Univ. forlaget. 1985.

Nagel, Anne-Hilde 1986 (509). Ekspropriasjon og tvangsarbeid. Et jernverk blir til, i: Hans Try (red.) Jernverk på Agder.  Agder distriktshøgskoles Skrifter 1986 nr. 3, s 7-48.

Nagel, Anne-Hilde 1986 (66). Staten og bergverkene. Avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegiene under eneveldet. Dr. avh. Bergen 1986.

Nagel, Anne-Hilde 1991. ”Wi Margrete”. 600 års norsk bergverkspolitikk, i: Bjørn Ivar Berg (red.) Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 6, s. 41-45. Kongsberg 1991.

Nagoda, Ludvik 1984. Produksjon og bruk av trekull i Norge. Norges Landbrukshøgskole 1984.

Narmo, Lars Erik 1996 (152). Jernvinna i Valdres og Gausdal – et fragment av middelalderens økonomi, i: Varia nr. 38 1996.

Narmo, Lars Erik 1996 (766). Fra "kola men" til kullbrenner, i: Årbok for Norsk skogbruksmuseum nr. 14, 1993-1996, s 23-53.

Narmo, Lars Erik 1997 (162). Jernvinne, smie og kullproduksjon i Østerdalen. Arkeologiske undersøkelser på Rødsmoen i Åmot 1994-1996, i Varia nr. 43 1997.

Narmo, Lars Erik 2005 (276). Anmeldelse av Arne Espelund: Jernet i Vest-Telemark – der tussane rådde grunnen. Arketype Forlag. 2004, i: Heimen 2005, bd 42, s 171- 173.

Natvig, Haakon 2000. Blåfargeverket på Modum. Kosthold og leveforhold i en arbeiderfamilie på Modum i 1845, i Gamle Modum 2000, s 49-52.

Nauckhoff, Sigurd 1919. Sprängämnen och tändmedel i det svenska bergsbruket under de sista hundra åren, i: Teknisk Tidskrift Kemi och Bergsvetenskap. Jubileumsnummer 1919, s 24-32. Stockholm 1919.

Nerheim, Gunnar 1986. Elektrisk kraft skaper en norsk storindustri, i: Lundberg Nils H. (red.) Grunnfjellet i norsk industri, s  Norske Metallurgisk Selskap 1986.

Nielsen, Jens Petter 1996. "Et imperium i miniatyr". Kopperverket i Kåfjord og samfunnet omkring. Alta Museums småskrifter Nr.3. Alta 1996.

Nielsen, Jens Petter 2004. Kopperverket i Kåfjord (Alten Copper Works) 1826-1878. Demografisk magnet i et multietnisk område, i: Østensen, Per Øyvind (red.). Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar i Fauske. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 29, s 93-100. Kongsberg 2004.

Nielsen, Kai 2000 (863). Gruvedrift, i …bygger i berge, s. 240-243. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Nielsen, Kai 2000 (866). Bærekraftig utvikling – bergindustriens perspektiv, i …bygger i berge, s. 251-253. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Nissen, Gunnar 1972. Trekk fra Røros kobberverks historie, i: Bergverkssamfunn og øydegardar. Problem i Jämtland-Härjedalens og Trøndelags historie, bd 5 s 31- 40. Utg. Samnemda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme.

Nissen, Gunnar Brun 1976. Røros Kobberverk 1644-1974. Trondheim 1976.

Norberg, Petrus 1978. Sala gruvas historie under 1500- och 1600-talen. Sala 1978.

Nordrum, Fred Steinar 1979. Kongsberg Sølvverk, i: Stein nr. 3. 1979, s 4-15.

Nordrum, Fred Steinar 2007. Bergseminarets og Jørgen Hiorts mineralsamling. Forelesningsnotat. Seminar BVM 20.9.07.

Nordsteien, Ole 2000. Nikkelgruvene i Norge, i …bygger i berge, s. 136-137. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Nordvik, Egil 2000. Ny framtid for Rana Gruber, i …bygger i berge, s. 158-159. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Norges jubilæumsutstilling 1914. Kra 1914.

Norman, Johan Fridrich 1649 og 1685. Kurze doch wahrhaftige Beschreibung der Silber und anderer Bergwercke in Norwegen. Faksimile i serien Facsimilia Scientia et Technica Norvegica, nr. 21. Trondheim 1965.

Nordstrand, Leiv 2014. Liv og nød. Fattiglov og fattigvesen 1863-1900.

Nyvold, Peder 1984 (1998). Minner fra Birtavarre Gruber, i: Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok 1998, s. 9-11.

 

*Odlaug, Kåre 1954. Norsk Arbeidsmandsforbund gjennom 60 år. Bd 1 og 2. Tiden Forlag. Oslo 1954.

Ofstad, Mette K. 1979. Kobberverket i Kåfjord. Utg. v/ Skoledirektøren/Høgskolen i Finnmark.

Okkenhaug, Arne 1950. Orkla Grube-Aktiebolag, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 101-103.

Okkenhaug, Sigrun 1938. Ein visitt til dei gamle Skjækergruvene i Verdal, i: Verdal Historielag skrifter 19. Årbok 1992, s 94 -97.

Olafsen, Olaf 1917(?). Kongsbergreiserne fra Hardanger, i: Hardanger Historielags årbok 1917(?).

Olborg, Knut 2003. Bolvik jernverk og bygdesamfunnets rolle i trekullforsyningen på 1700-tallet, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 1 2003, s 27 -33.

Olsen, Kjell Lund 2004. Kobbersmelting I Sulitjelma, i: Østensen, Per Øyvind (red.). Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar i Fauske. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 29, s 20-31. Kongsberg 2004.

Om metaller – en litteratursammanställing. Statens Naturvårdsverk. Stockholm 1976.

Opfindelsernes Bog, bd 3 1901. Lütken, André (red.). Det nordiske Forlag. København 1901.  

Opsahl, Erik og Sogner, Sølvi 2003. I kongenes tid 900-1814. Norsk innvandringshistorie bd 1. Pax Forlag, Oslo 2003.

Orkla Industrier A/S, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s104-113.

Ormhaug, Toril 1993. ”Gyldne Tider, Jubel-Aar”- jubileer ved Røros Kobberverk, i: Fjellfolk nr. 18, 1993, .

Osland , Erling 1986. Gruve-driften på Vigsnes 100 år. Utg. Kobberverkets venner. 2. opplag.

Overmo, J. et al. 1991. Malså gruver, i: Helgådalsnytt 1991, s 3 – 39.

Overmo, Johannes 1975. Gruvedrifta i Malsådalen, i: Helgådalsnytt 1975, s 3-7.

 

*Palme, Rudolf, Ingenhaeff-Berenkamp, Wolfgang 1983. Stollen, Schächte, fahle Erze. Zur Geschichte des Schwazer Bergbaus. Berenkamp Verlag Schwaz.

Pawliska, Volker m. fl. 1982. Versuche zur Erzreduktion in eingetiefter Rennöfen. Sulzbach-Rosenberg und Berlin 1982.

Pedersen, Bjørn 2007. Litt kjemihistorie. Forelesningsnotat.  Seminar BVM 20.9.07

Pedersen, Kjetil Reppen 2012. Norsk bergindustri. Mester i eget fjell. Masteroppg. Høgskolen i Lillehammer 2012.

Peters, Edward D. 1911. The Practice of Copper Smelting. London.

Pettersen, Øystein 2011. Malmleting ved Røros kobberverk – og litt om Hersjøfeltet, i Fjell-Folk nr. 36. 2011, s. 36-42.

Pittioni, Richard 1966. The Significance of the Prehistoric Use of Copper and its Part in Early Civilisation, i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy, s 33-36. Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Plan for museer og kulturminner i Holtålen kommune 2008-2011. Utg. Holtålen kommune.

Poulsen, Arth. O. 1964. Norges gruver og malmforekomster II Nord Norge. NGU nr. 204. Oslo 1964.

Preuschen, Ernst 1966. The Earliest Copper Recovery in the Austrian Alps, i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy, s 29 -32. Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Priesemann, Barbara og Sæland, Frode 2004. Mofjellet gruver 1680-1987. Historie og dokumentasjon, i: Østensen, Per Øyvind (red.). Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar i Fauske. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 29, s 113-130. Kongsberg 2004.

Prior, Karl 1966 (445). Properties of Copper, i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy, s 9-11. Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Prior, Karl 1966 (450), Modern Copper Smelting and Refining i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy. Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Prior, Karl 1966 (456). What Would the World Be Like Without Copper?, i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy, s 149-151. Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Prytz, Arvid 2012. Registrering av kullmilebotner, i Fjell-Folk nr. 37. 2012, s. 58-61.

 

*Quale, Andreas 1932. Sulitjelma Gruber, i: Tidsskrift for kjemi og bergvesen nr. 9 1932,s 175 -177

Qvale, Fredrik 1975. A/S Sulitjelma gruber, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s 34-39.

Qvale, Fredrik 1975. Elkem-Spigerverket A/S. Grubedivisjonen, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s14-15.

 

*Rasch-Engh, Rolf 1979. Bergmannsøksen og dens forbilder, i: By og bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1978, s183-187. Oslo1979.

Reinertsen, Harald 1980. Det var en gang ei elv, i: Årbok for Nord-Østerdalen 1980, s. 55-58.

Reitan, Anders Jonsen 1936. Ålen. Trondheim 1936.

Reitan, Jørgen 1932. Rørosmålet. Det kgl. norske videnskapers selskabs skrifter 1932, nr. 6. Trondheim 1932.

Reynolds Terry S. 1983. Stronger than a hundred men. A History of the Vertical Water Wheel. The John Hopkins University Press. Baltimore. 1983.

Rian, Olav 1960. En prognose over svoveltilgangen i verden i de første 20-25 år, og konsekvensene for Norges svovelkis- og svovelproduksjon. Seminaroppg. Norges handelshøyskole V-1960. 

Rian, Øystein 1980. Vestfolds historie. Grevskapstiden 1671-1821. Utgitt av Vestfold fylkeskommune.

Rian, Øystein 1986. Oppsummerende avslutning, i Hans Try (red.) Jernverk på Agder, s 135-138. Agder distriktshøgskole Skrifter 1986 nr 3.

Rian, Øystein 1991. Tanker om årsakene til gjennombruddet for jernverksdriften på 1600-tallet, i: Bjørn Ivar Berg (red.) Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 6, s. 29-32. Kongsberg 1991.

Rian, Øystein 1995. Den nye begynnelsen 1520 -1660, i: Aschehougs norgeshistorie, bd 5.Oslo 1995.

Rian, Øystein 1997. Bratsberg i 1600-årene. Stat og samfunn i symbiose og konflikt. Univ forlaget. 1997. 

Rian, Øystein 2003. Utviklingen av elitenettverket i Norge, i: Maktens historie i dansketiden, i Makt- og demokratiutredningens rapportserie, Rapport nr. 68. Oslo 2003.

Richter, Friedrich Jacob 1825. Die Bergbaukunst, nach Abraham Gottlob Werners Vorlesungen. Dresden 1825.

 

Riiber, C.C. og Aasgaard, Gunnar 1935. Beskrivelse av kis- og kobbergruber og skjerp i Foldal, Dovre og Alvdal herreder, i: NGU nr. 145, s 65 - 96. Oslo 1935.

Riiber, Carl C. 1947. Omleggingen av hyttedriften ved Kongsberg Sølvverk i årene 1904 -1908, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi. Nr. 6, 1947, s 76-84.

Riiber, Carl, C. 1950. Norsk bergindustriforening: 1900-1950, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 49-56.

Riksarkivet. KS384. Innberetninger til direktøren fra hyttemesteren. Driftsberetninger fra smeltehytten. 1). Smeltehytten 3 die kvartal 1878 2)  Uddrag af Smeltehyttens Regnskab over Sliger, gedigent Sølv og Haandstene for 1886-87.

Rinman, Sven (?). Handbok uti den gröfre Jern- och Stålföredlingen. Omarbetad af Carl Rinman. Falun 1829. 

Rinman, Sven 1789. Bergwerks Lexicon. Första Delen [og] Andra Delen. Stockholm 1789     

Rinman, Sven 1794. Afhandling rörande mechaniquen med tillämpning i synnerhet til Bruk och Bergwerk. Stockholm 1794.

Riste, Olav 1965. The neutral ally. Norways's relations with belligerent powers in the first world war. Universitetsforlaget.

Rolseth, P.O. 1945. Selbo Kobber-Værk. Utg. av Selbu og Tydal historielag. Oslo 1945.

Rosenberg, Nathan 1976. Perspectives on Technology. Cambridge University Press 1976.

Rosenqvist, Anna M. 1957. Noen forutsetninger og metoder for metallurgiens utvikling, i: Viking 1957, bd XXI/XXII, s 75-102.

Rosenqvist, Terkel 1983. Principles of Extractive Metallurgy. Mc Graw-Hill Book Company. New York 1983.

Rosenqvist, Terkel 2005. Kisforedlingens historie i det 20. århundre, i: Wale, Astrid og Børresen, Anne Kristine (red.) Vitenskap og teknologi for samfunnet? Bergfagene som kunnskapsfelt, s 77-82. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2005. 

Ross, Harald N. 1950. Kongsberg Sølvverk, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 88-92

Rosted, Henric 1814. Forsøg til en medicinsk Topographie over Bergstaden Kongsberg, saaledes som samme befandtes i Slutningen av det 18de og Begyndelsen af det 19de Aarhunde. Nyt bibliotek for læger. Første Bind. Kbhvn. 1814. Faksimile ved Sølvverkets venner. Kongsberg 1994.

Rydberg, Sven 1979. 1000 år vid Stora Kopparberget. Utg. Stora Kopparberg.

Rygg, Tone 2006. "Att schall lere Gaarmager Konst..." Om to kontrakter ved Røros Kobberverk, i Fjell-folk nr. 31, s 41-44.

Ryssdal, Marit 1976. Forfatter- emne- og stedsregister for Norges geologiske undersøkelse publikasjoner nr. 1-315, 1890-1974 (samt småskrifter nr. 1-9). NGU nr. 326. Univ.forlaget.

Rø, Gisle 2006 (634). Tydals Værk 1835-1878, i: Jul i Neadalen – Årsskrift for Selbu og Tydal Historielag 2006, s 38-45.

Rø, Gisle 2007 (631). Tydals Værk 1835-1878, Perioden 1850-1878 i: Jul i Neadalen – Årsskrift for Selbu og Tydal Historielag 2007, s 48-52,58.

Rø, Gisle 2008  (632). Gjenoppdaget gruve i Ramfjellet, i: Jul i Neadalen – Årsskrift for Selbu og Tydal Historielag 2008, s 44-45.

Rø, Gisle 2009 (629). Husmannen John Pettersen Hilmoe Petersbakken, i: Jul i Neadalen – Årsskrift for Selbu og Tydal Historielag 2009, s 26-29.

Rø, Gisle 2009 (628). Selboe kobberverk, i: Jul i Neadalen – Årsskrift for Selbu og Tydal Historielag 2009, s 26-29.

Rø, Gisle og Sandstad, Jan Sverre 2002 (636). Utnyttelse av berggrunnen, i: Gisle Rø (red.) Selbu og Tydal. Geologi, gruvedrift og kulturminner. Turbok, s 84-102. Utg. Selbu og Tydal Historielag 2002.

Røe, Tormod 1987. Den siste gruveperioden, i: Krogstad, Bjørn R. (red.) Samhold og strid. Bygdebok for Meråker, s 151- 161. Utg. Meråker kommune 1987.

Rønnes 1942. Forelesninger over kobberets metallurgi. Upub. hefte. Trondheim 1942.

Rønning, Bjørn R. 1986. Den Kongelige Mynt 1628 -1686 -1806. J.W Cappelens Forlag A/S.Oslo 1986.

Rørvik, Odd, Norum, Nils 2008. Gruvebyen Jacobsbakken. Narvik.

 

*Sagbakken, Stein 1980. Gruveindustrien i Nord-Østerdalen gjennom tidene, i: Årbok for Nord-Østerdalen 1980, s. 20-34.

Sagbakken, Stein 1995. Fjellbygd og gruvforetak møtes. Røstvangen gruver 1904-1921. Hovedoppgave i historie UiT/AVH 1995.

Sala silvergruva [och] gruvmuseum (hefte). Sala Gruv&Turism AB. Sala 1993.

Samuelsen, J. M. 1843. Beskrivelse over Hyttedriften ved Kongsberg Sølvverk. Bergkandidatoppgave 1841. Upag. Kopi Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.

Sandmo, Julius K. 1951. Skogbrukshistorie. Oslo 1951.

Sandnes, Th. 1942. Skogen og skogbruket i Rørosdistriktet, i: Rørosboka bd 1. Trondheim, s 147-179.

Sandstad, Jan Sverre 2000. Nytt liv i malmletingen, …bygger i berge, s.150. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Sandvik, Pål Thonstad 2004. Falconbridge Nikkelverk 1910-1929-2004. Et internasjonalt selskap i Norge. Kr.sand 2004.

Sandvik, Knut Lyng og Sandvik, Pål Thonstad 2010. Kampen for å overleve. Innføring av flotasjon ved Røros Kobberverk, i: Fjell-Folk nr. 35, 2010, s 47-54.

Sandvik, Oddbjørn 2009. Spor etter 2000 år gammel "industri" i Neadalen, i: Jul i Neadalen – Årsskrift for Selbu og Tydal Historielag 2009, s 50-52.

Sandvik, Per Munthe-Kaas 1975. Bergstuderendes Forening, i: Bergverk 1975. Jubileumsskrift for bergingeniørforeningen og bergindustriforeningen, s187.

Sandvik, Per Munthe-Kaas 1984. Fyrsetting – en eldgammel teknikk, i Kjemi nr 1.1984, s 16-17.

Sandvik, Per Munthe-Kaas 1989. En norsk bergingeniør – Julius Emil Knudsen 1856-1944, i Jernkontorets bergshistoriska utskott H1989, s 57-69.

Sandvik, Pål T. 1993.Norsk jernverksdrift 1835-1870, en skisse til et forskningsfelt. UiT. STS-Arbeidsnotat nr.7/93.

Sandvik, Pål T. 1995. Det svenske stålets seiersgang og de norske jernverkenes undergang 1835-75, i Historisk Tidsskrift 3/1995, s 331-345.

Sanness, Bjarne 1984. Oppnavn og tekniske uttrykk ved Kongsberg Sølvverk. Bergverksmuseet skrift nr. 3. Kongsberg 1984.

Schancke, Monica og Kokkvoll, Arne 1987. Arbeid - Fred Solidaritet. Utg. Norsk Arbeidsmandsforbund. Oslo 1987.

Scheerer, Theodor 1845. Om Nikkelens Forekomst i Norge, i: Nyt Magasin for Naturvidenskapene 1. hefte 1845, s 91- 96.

Schellhas, Walter 1982. Beziehungen des Freiberger Erzbergbaues und der Bergakademie Freiberg (Sachsen)) zu Norwegen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, i Freib. Forsch.-Hd 147. Leipzig 1982.

Schlüter, Christoph Andreas 1738. Gründlicher Unterricht von Hüttewerken. Braunschweig 1738.

Schmidt, Olaus 1963. Joachim Irgens og Røros verks privilegium. Bidrag til en nyvurdering. DKNV Skrifter 1963, nr 7.

Schøning, Gerhard 1778. Gudbrandsdalen og Hedemarken i serien Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773,1774,1775, bd 3.

Segalstad, Tom V. 1996. Leting etter mineralressurser: Betydning for kulturhistorie og sivilisasjon, i P2-Akademiet I, s 171-184. NRK P2.

Segalstad, Tom V. 1997. Ore Materials: Primary and Secondary Mineralogy of Ore Deposits. (Paper).

Segalstad, Tom V. 2008. Glimpses from the history of mineralogy and the Geological Museum in Oslo. (Paper).

Segalstad, Tom V. 2011. Sogneberg gruver. (Paper).

Segalstad, Tom V. og Belstad, Tor 2011. Akersberg gruver. (Paper).

Sejersted, Francis 1978. De gamle berg- og glassverk, i: Knut  Mykland (red.) Norges historie, bd 10,s 200-205. Cappelen. 1978.

Sejersted, Francis 2000. Norsk idyll? Pax Forlag. Oslo. 2000

Sejersted, Francis 2002. Demokratisk kapitalisme. Revidert utvalg. Pax Forlag. Oslo.2002.

Sejersted, Francis udat stensil. Vitenskap og industri. Moderniseringsstrategier i Norge 1900-1940.

Seland, Frode 2004. Anm. av Pål Thonstad Sandvik: Falconbridgs nikkelverk 1910-1929-2004. Et internasjonalt selskap i Norge. Kristiansand 2004, i: Heimen nr. 3 – 2005, s 258-261.

Sellæg, Jo. 2002. Sølvveien. Landets første kjørevei. Utg. Statens vegvesen Buskerud.

Sem, Gunnar 1987. Ødegårdens verk. Utg. Bamle historielag 1987.

Sem, Gunnar S. 2005. Søderberg-elektrodens unnfangelse, fødsel og ungdom i: Wale, Astrid og Børresen, Anne Kristine (red.) Vitenskap og teknologi for samfunnet? Bergfagene som kunnskapsfelt, s 53-58. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2005.

Seresse, Volker 1992. Tysk bergverkstradisjon ved Røros kobberverk 1671-1685. Tapir forlag. Trondheim 1992.

Serlo, Albert 1884. Leitfaden zur Bergbaukunde. 2 bd. Verlag von Julius Springer. Berlin 1884.

Simensen, Jarle 1988. Sentrum og perifieri – Røros fra u-land til i-land, i: Fjell-Folk nr. 13 1988, s.13-19.

Sinding Steinsvik, Tone 2000. Koboltgruvene og Blaafarveværket – en del av den store verden. Utg. Stiftelsen Modums BLaafarveværk.

Sinding, Matthias W. Fremstilling af de Forandringer, hvoraf Forbedringer ved Kongsbergs Hyttedrift staar til at vente. Bergkandidatoppgave 1840. Egen paginering, da den håndskrevne oppgaven er upaginert. Kopi Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.

Singer, Charles et al. 1979. A history of Technology. Vol. I-VII. Oxford university Press.1979.

Skaare, Kolbjørn 1978. Mynt i Norge. Det Norske Samlaget. Oslo 1978.

Skadberg, Karl 1980. Sulitjelma-arbeiderens organisering i 1907, i: Ottar nr. 119-120, 1980, s 33-45.

Skappel, S. 1914. Hedemarkens amt 1814-1914. Kra. 1914.

Skjold, Dag Ove 2007. Ulefos Jernværk 1657-2007.

Skjølsvold, Odd E. 1990. Små glimt fra Muggruva. Særtrykke av Fjell-Folk nr. 15, 1990.

Skogheim, Dag 1980. Proletariat og organisering i Lapplands helvete, i: Ottar nr. 119-120, 1980, s 47-59.

Skogvæsenets historie. 1. del Historikk. Utg. ved skogdirektøren. Kra. 1909. 

Skrondal, A. 1954. Verket, bygdene, byen, i: Lødrup, Hans P. (red.) Løkken verk. En norsk grube gjennom 300 år, s. 139-230. Utg. Orkla Grube-aktiebolag.

Slottemo, Hilde Gunn 2007. Malm, makt, mennesker. Ranas historie 1890-2005. Rana Historielag 2007.

Smith H.H. 1945 (751). Bergverksdriften 1930-1940. Særtrykk av Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi nr 9 (1945) s 153-161.

Smith H.H. 1947 (753). Bergstatistikk 1900-1945. Særtrykk av Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi nr 10 (1947) s 174-175.

Smith H.H. 1947 (752). Bergverksdriften 1940-1945. Særtrykk av Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi nr. 9 (1947) s 139-153.

Smith, M.J. 1966. Typical Uses of Copper and Its Alloys, i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy, s 83-92. Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Sogner, Bjørn 1977. De "anlagte" byer i Norge, i: Blom, Grethe Authén (red.) De anlagte steder på 1600-1700 tallet. Univ.forlaget 1977.

Sogner, Knut 2004. Gruveselskapet 1654-1973, Del I i: Brytningstider. Storselskapet Orkla 1654-2004, s 15 -159. Orion Forlag. Oslo.

Sogner, Knut 2005. Mineraler og metallurgiske metoder, i: Wale, Astrid og Børresen, Anne Kristine (red.) Vitenskap og teknologi for samfunnet? Bergfagene som kunnskapsfelt, s 35-46.Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2005. 

Solgård, Jan 1979. Sognedahlens Jernværk, i: Ringerike, s 33 - 41. Utg. Ringerike museum m. fl.

Solgård, Jan 1994. Ringerike Nikkelverk, i: Ringerike, s 34-39, 80-81. Utg. Ringerike museum m. fl..

Sommerfeldt, Th. 1913. Forgiftningsfarer ved minering under grubedrift. Iagttagelser ved Foldals kisgruber, i: Norsk Magazin for Lægevidenskaben, s 216-231.

Spangen, Amund 2000. Røros kobberverk, i: ...bygger i berge, s. 92-95. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Spielmann, Heinz 1966. Copper and Bronze in Art from the Present, i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy, s 139 -148. Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Spjelkavik, Wenche (1993). Sulitjelma gruber 1945-1956, fra krig til krise. (Mellomfagsoppgave).

Sprauten, Knut 1991. Forsyning av norske kobberverk med matvarer og krutt i første halvdel av 1700-tallet, i: Bjørn Ivar Berg (red.) Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk

Bergverksmuseums skrift nr. 6, s 24-28. Kongsberg 1991.

Sprauten, Knut 1996 Bondeøkonomi og koparverka nordafjells 1720- 1760, i: Tranberg, A. og Sprauten, K (red.) Norsk bondeøkonomi 1650 – 1850, s 135 - 148. Det Norske Samlaget. Oslo1996.

Sprauten, Knut  2001. Norsk handel med Holland på 1600- og 1700-tallet – noen hovedtrekk, i: Kontakten mellom Agder og Holland på 1600- og 1700-tallet. Seminarrapport Flekkefjord Museum 30. juni – 1. juli 2000, s. 25-36.

Sprauten, Knut 2012. Kopperverka på Røros, i Kvikne og i Folldal – ein marknad for gudbrandsdøler og hedmarkinger på 1700-talllet, i Årbok for Gudbrandsdalen. Bok nr.80 – 2012, s. 195-212.

Sprauten, Knut (udat). Die Versorgung der norwegischen Kupferbergwerke mit Lebensmitteln und Pulver in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Arkiv Norsk Bergverksmuseum.

Stalsberg, Th. 1870. Lidt af Skogindustrien. Særtrykk av Polyteknisk Tidsskrift. Christiania 1870.   

Steen, Albert 1986. Jern i form og form i jern, i: Lundberg Nils H. (red.) Grunnfjellet i norsk industri. Norske Metallurgisk Selskap 1986.

Steen, Steinar 1986. Bals gruver – landsdelens eldste gruvedrift, i: Ottar nr. 160., 3. 1986, s 12 -16.

Stenvik, Lars F. 1988. Steinkøller med skaftfure. Særtrykk Arkeologiske skrifter. Historisk Museum no. 4 – 1988.

Stenvik, Lars F. 2002. Meråkers forhistorie, i: Gard og gruve, bygdebok for Meråker bd 1, s 21-65. Utg. Meråker kommune 2002.

Stenvik, Lars F. 2004. Kopperframstilling i Kopperåa, i: Spor – nytt fra fortiden nr. 1 2004, s15.

Stenvik, Lars F. 2005. Jernalderen. Et nytt metall – en ny  epoke, i: Trøndelags historie bd1, s 107-135. Tapir forlag. Trondheim 2005.

Stenvik, Lars F. 2012 (908). Jernets reise: Fra Lilleasia til Norden, i: Spor nr. 1. 2012, s. 42-45.

Stenvik, Lars F. 2012 (909). Kopperåa, nytt om kopperverket, i: Spor nr. 2. 2012, s. 31-33.

Stigersand, Anne Karine 1994. Statens rolle i forholdet mellom bønder/arbeidere og jernverkseiere i Aust-Agder og Vestfold på 1700-tallet sett i lys av Kohts redskapsteori. Mellomfagsoppgave i historie.

Stigum, Hilmar 1946. "The Study of Man", i: By og Bygd 1946,s 25-58.

Strandsted, Sigvard. Jerngruvedriften i Sannidal og Skåtøy, i Sannidal og Skåtøy bygdebok, bd 2.(?)

Strøm, Evald Jon 1993. Almuerett. Innføring i Rørosloven av 1901, i: Fjell-Folk nr. 18, 1993.

Strøm, H.E. 1822 (727). Om et nedlagt Kobberværk i Gusdal i Gudbrandsdalen, i: Budstikken 3. årg. nr. 97-100.

Strøm, H.E. 1822 (728). Om Christiansgaves eller Lilledals Kobberværk i Søndhordlehn m.m., i: Budstikken 3. årg. nr. 99-100.

Stubergh, Jan 1984. Fremstilling av sølv fra blyglans, i Stein nr. 3. 1984, s 30-32 .

Stubsjøen, P.P. 1951. Røstvang-gruva, i: Hagen, Olav Tryggve (red.) Kvikne. Ei bygdebok. Bd 2, s 461-465. Oslo 1951.

Stylegard, Frans-Arne og Landmark, Torbjørn 1999. Bergverksforskning - et "nytt" tema I norsk arkeologi, i: Viking nr. 42.1999, s 81-100.

Stymne, Per 1997. Blåsmaskin och ugnar, i: Husbyggaren nr. 5.. Arkiv Norsk Bergverksmuseum.

Støen, Per B. 1948. Folldal verk gjennom 200 år. Historiske trekk. 1748-1948. Folldal 1948.

Stöger, Georg 2006. Die Migration europäischer Bergleute während der frühen Neuzeit, i: Der Anschnitt årg. 58, nr. 4-5, s 170 - 186.

Støren, Ragnvald 1926 og 1927. Om sølvutvinding av kongsbergsliger ved cyanidprocessen, i Tidsskrift for kemi og bergvæsen 1926,s 64 -66 og 1927, s 11-47.

Støren, Ragnvald 1941. Angående betegnelsene malm og erts i bergmannssproget, i Teknisk ukeblad 1941, hefte 23, s 249 – 252.

Støren, Ragnvald 1951. Kvikne koparverk, i: Hagen, Olav T. (red.) 1951 Kvikne. Ei bygdebok. Bd 2, s 414-460. Oslo 1951.

Støren, Ragnvald et al. 1954. Løkken verk. En norsk gruve gjennom 300 år. Orkla Grube-Aktiebolag.

Suhling, Lothar 1976. Der Seigerhüttenprozess. Die Technologie des Kuferseigerns nach dem frühen metallurgischen Schrifttum. Dr. Riederer-Verlag GmbH, Stuttgart.

Suhling, Lothar 1996. Hüttentechnik und Umwelt im 16. Jahrhundert, i: Sonderdruck aus Umweltgeschichte – Methoden, Themen, Potentiale. Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt. Bd. 1 Waxmann Münster/New York/München/Berlin.1996.

Sundquist, Nils 1974. "Västmännens land" och Fjärundaland, Sala Tunnvalskyrka, Sala silvergruvas vattensystem och "Väsby län". Sala 1974.

Sundt, Eilert 1857. Om Røros og Omegn. Reiseberetning. Trondhjem 1858. http://www.rhd.uit.no/sundt/bind3/eilert_sundt_bd3a.html

Sundt, Einar 1907 (478). Aktieselskabet Evje Nikkelværk pr. Christiansand S.,i: Norges handel og industri. B. 1, s 171-174. Chr. 1907.

Sundt, Einar 1907 (484). Meraker Brug, i Norges handel og industri. B. 1, s 366-373. Chra. 1907.

Sundt, Johannes 2009. Museet Olavsgruva 30 år, i: Fjell-Folk nr. 34. 2009, s 64-65.

Sundt, L. 1868. En Beskrivelse over Sølvets Fiinbrending og de dermed i Forbindelse staaende Operationer. Bergkandidatoppgave 1868. Kopi Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.

Sunman, Per 1984. Norges første vannturbin i bruk på KV i 1844 – et 140-årsminne, i: Bedriftsavisa nr. 26. KV. 1984.

Sunman, Per 1987. Kongsberg Sølvverks smeltehytte – og dens historie i korte trekk, i: Volund 1987,s 7-28.

Supphellen, Steinar 1982. Byadministrasjon i Noreg på 17.h.talet, i: Ericsson, Birgitta m. fl.. Stadsadministration i Norden på 1700-tallet. Univ.forlaget. 1982.

Supphellen, Steinar 1988. Christian IV og nye perspektiv på dansketida, i: Fjell-Folk nr. 13. 1988, s. 44-49. Sveen, Marit Brodshaug 2014. Feiring jernverk – fra glemt historie til levende kulturminne, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 5 (2114), s. 71-75.

Svelmoe, Odd 2005. Om fjellturer, Ramfjelltida, Tydals verk og mullitt, Jul i Neadalen – Årsskrift for Selbu og Tydal Historielag 2005, s 24-26,54.

Svensk och utländskt järn på 1600-talets Europamarknad. En samtida relation om framställningsformer och avsättningsmöjligheter. Särtrykk ur Med Hammare och Fackla XXVIII. Jernkontorets Bergshistoriska Utskott. 1981.

Sverdrup, Thor 2000. Prospektering, i: ...bygger i berge, s. 236-237. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Sveriges Nationalatlas. Bergsbruk – gruvor och metallframställning, 2011. 

Svärd, Bo 1997. Gruvyrken och tittlar vid Salberget åren 1500-1900. Sala 1997.

Swab, Anton von 1723. Avesta kronobruk. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr. 19. Stockholm 1983.

Sæland, Frode (red.) 2005. Bergingeniør Emil Knudsens erindringer. Inntrykk fra et bergmannsliv 1856-1897. Bergverksmuseet skrift nr. 32. Kongsberg 2005.

Sæland, Frode (red.) 2008. Gruvedrift i Sokndal gjennom 140 år. 2 bd. Bergverksmuseet skrift nr 39.

Sæland, Frode 2011 (789). Vigsnes kobberverk (Manus).

Sætra, Gustav 1986. Kjøpstad mot jernverk. Kamp om Aust-Agders markeder og ressurser i foreningstida, i: Hans Try (red.) Jernverk på Agder. Agder distriktshøgskoles Skrifter 1986 nr. 3, s 115-134.

Sætra, Gustav 1996. Markedsøkonomi i Agders bygder 1650-1850, i: Tranberg, A. og Sprauten, K (red.) Norsk bondeøkonomi 1650 – 1850, s 64 - 81. Det Norske Samlaget. Oslo 1996.

Søilen, Espen 2009. Meraker Brug. Verdiskapning og forvaltning gjennom 100 år. Utg. Meraker Brug A/S. 2009.

Sølvverksminner i Knutefjell. En vandring i fortiden. (Turguide) Utg. Norsk Bergverksmuseum 1997.

Søreide, Alf 1949. Metallene i handverk og industri. J. W. Cappelens Forlag. Oslo 1949.

Sørensen, Tore 1982. Bergverksdriften på Fløyfjellet, i: Tromsøboka den andre, s. 78-89.

Sørhus, Signe 1980. Lovise hytte og bergverksdrift i Alvdal. Særoppgave. Alvdal Folkebibliotek.

 

*Tabeller vedkommende Norges bergværksdrift i aarene 1871-1873. Utg. Det statistiske Centralbureau.

Tabeller vedkommende Norges bergværksdrift i aarene 1901,1902,1903. Utg. Det statistiske Centralbureau.

Tarud, Ragnvald 1946. Essdalsverket i gamal tid, i: Årbok for Gudbrandsdalen, s 58-63. Utg. Dølaringen.

Teigum, Ivar 2004. Gruvedrift i Sel, i: Bygdebok for Vågå og Sel, bd.2. Utg. Sel og Vågå kommune.2004.

Telnes, Bergit 1991. Bergverksdrift og bondeopprør. Vest-telemark 1538-1549. Hovedoppgave. UiO 1991.

Theting. Fr. 1935. Beskrivelse av Røstvanggrubene, i: NGU nr. 145, s 97-106 Oslo 1935.

Thomassen, Øyvind 1996. Teknologiryttere og andre cowboyer. Norsk teknologisk forskning 1970-1995, i: Historisk Tidsskrift 4/1996, s 417-441.

Thuesen, Gunnar 1953 (173). Feiring Jernverk, i: Volund 1953, s 65 -104.

Thuesen, Gunnar 1957 (179). Masovndrift,  i Volund 1957, s 125-157.

Thuesen, Gunnar 1960 (709). Neverdal smeltehytte, i: Årbok 1960 for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers  bevaring, s 27 - 42. Oslo 1961.

Thuesen, Gunnar 1962 (180). Stålfremstilling i Norge på 16- og 17-hundretallet, i: Volund 1962.

Thuesen, Gunnar 1962 (181). Jernfremstilling i Norge i nyere tid, i: Volund 1962.

Thuesen, Gunnar 1963 (174). Jernstøping i Norge inntil 1850, i: Volund 1963, s 119-160.

Thuesen, Gunnar 1973 (356). "Konsta" i Gjerdrum. Litt om fjernoverføring av kraft i gammel tid, i: Volund 1973, s 7-22.

Thuesen, Gunnar 1974 (178). Rennverksdrift. En jernfremstillingsmetode i Norge fra 1539-1622,  i: Volund 1974, s 83-111.

Thuesen, Gunnar 1976 (357). Noen norske jernverker. Bevarte minner fra den gamle jernverkstiden. Jernkontorets             Forskning Serie H Nr. 15 Hyttrapport 3. Stockholm 1977.

Thuesen, Gunnar 1979 (358). Den første dokumenterte bergverksdrift i Norge, i Volund 1979.

Thuesen, Gunnar 1988 (742). Bergverksdrift i Oslo-området, i: Volund 1988, s 56 – 88.

Tinfos jernverk A/S 1910-1960. Utg. Tinfos jernverk. Notodden.

Tjønn, Halvor 1985. Da industrien tok til i Telemark, i: Telemark historie. Tidsskrift for Telemark Historielag, nr. 6, s. 7-15.

Tjønn, Hallvor 2007. Russland var en skandinavisk stat. Innsiktsartikkel i Aftenposten 11.6.07.

Tokle, Bjørn. Små glimt fra Løkken Verks 350 årige historie. Hefte. Utg: Chr. Salvesen & Chr. Tham’s Communications Aktieselskab.

Tokle, Bjørn 2000. Løkken verk – gruvedrift i 333 år, i …bygger i berge, s. 128-131. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Torgersen. J.C. 1928. Sink- og blyforekomster på Helgeland. NGU nr. 131. Oslo 1928.

Tranberg, Anna 1996. Forretningsjordbruk på Hedmarken før 1850, i:Tranberg, A. og Sprauten, K (red.) Norsk bondeøkonomi 1650 – 1850, s 13-30.  Det Norske Samlaget. Oslo 1996.

Tretvik, Aud Mikkelsen 1982. Barnearbeid i et 1700-tallls gruvesamfunn – art og omfang, i: Heimen 4, 1982 XIX, s 231-239.

Tretvik, Aud Mikkelsen og Stalsberg, Anne 1998. Ålen og Ålbyggen. Allmenn bygdehistorie, bd 3.

Tretvik, Aud Mikkelsen 2001. Fjellet som ressurs. Foredrag holdt på de jemtsk-trøndske historiedager, Ålen 2001. Østersund 2002.

Treue, Wilhelm 1966. The Copper Trade from Prehistoric Times to the Present Day, i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy, s 93 -104 . Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Trollerud, Knut. Arbeidsdagen i smeltehytta ved Kongsberg Sølvverk. Upubl. notater (minneskrift om sin far). Arkiv Norsk Bergverksmuseum 1985 og 1997.

Tronbøl, Ingegerd og Underthun Kari H. 2014. Sjømalmen i Storsjøen, i: Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. Nr. 5 (2114), s. 53-61.

Try, Hans 1978. Industri. Gammelt og nytt, i: Knut  Mykland (red.) Norges historie, bd 11, s 202 - 212. Cappelen. 1979.

Trædal, Lasse 1997. ”Det var hardført”. Arbeidarminne fra Næs Jernverk. Arendal. 1997.

Tuven, Laila 1993. Sølvgruvene i Svenningdal, i: Far etter fedrane, 19 1993, s 80-88. Vefsn Museum.

Tveite, Stein 1977. Die norwegische Kupfererzeugung vor 1700, i: Kellenbenz, H. (red.) Schwerpunkte der Kupferproduktion und des Kupferhandels in Europa 1500-650. Bohlau Verlag Köln, Wien.

Tveite, Stein 1986. Vigeland verk: Penger ut av vindauga, i: Hans Try (red.) Jernverk på Agder.  Agder distriktshøgskole Skrifter 1986 nr. 3, s 105-114.

Tveite, Stein 1991. Kvifor gjekk dei norske jernverka under? i: Bjørn Ivar Berg (red.) Wii Hans. 500 års norsk bergverksdrift. En historisk antologi. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 6, s. 33-35. Kongsberg 1991.

Tveite, Stein (udat). Bergindustrien i norsk økonomisk historie. Upub. manuskript.

Tylecote, R. F. 966. Survey of the History of Copper Recovery and Copper Uses in the Countries of the World from Prehistoric Times to the Middle Ages, i: Copper in Nature, Technics, Art and Economy, s 21-28. Norddeutsche Affinerie. Hamburg.

Tysland, Helge 2000 (854). Historien om Folldal Verk, i …bygger i berge, s. 134-135. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Tysland, Helge 2000 (859). Outokupus engasjement norsk bergindustri, i …bygger i berge, s. 154. Utg. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir Forlag.

Tønnessen Joh. N. 1956. Porsgrunns historie. Bd 1, del 3.

Tøsse, Sigvart 1987. Bygdebok for Tydal. Bd 1. Utg. Tydal kommune. 1987.

 

*Udkast til ændrede Lovbestemmelser om Fattigvæsenet ved Bergværker og Brug. 1896. Utarbeidet av Kirkedepartementet. (”Bergverksarbeiderkomitéen” av 1896.) 

 

*Vatle, Leif 1991. Gruvedrift på Osterøy, i: Frå Fjon til Fusa 1990/1991, s 91-103.

Ve, Søren 1971. Koparverket, i: Bygdebok for Årdal. Årdal Sogelag 1971, .

Vevstad, Andreas 2008. Egelands jernverk – jernverket i skogen. Utg. Gjerstad Historielag.

Vibe, Johan 1895. Topografisk-historisk Beskrivelse over Buskeruds Amt. Kra. 1895.

Villner, Lars 1993. Sjuttonhundratalets gjuteriteknik enligt Sven Rinman, i: Gjuterihistoriska Sällskapets skriftserie 3. Jönköping 1993.

Vogel, Otto 1913. Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie. Jahrbuch des Vereines   deutscher Ingenieure. Bd. 5. Verlag von Julius Springer. Berlin1913.

Vogt, Johan H.L 1893 -1895 (490). Malmrøstning og skjærstenssmeltning med særligt hensyn til driften af de norske kobber- og nikkelværk, i Norsk teknisk. tidsskrift. 11, 1893, s. 21-25, 50-53, 65-72, 112-120, 183-184; ibid. 12, 1894, p. 5-8, 52-55, 75-81, 145-152, 177-180, ibid. 13, 1895, p. 1-7, 33 -37.

Vogt, Johan H.L. 1883 (543). Bossmo Svovlkisforekomst (Ranen), i: Bossmo Svovlkis-Gruber, s 6-12. Trondhjem 1885.

Vogt, Johan H.L. 1883 (583). Om brydningseffekten af krudt, dynamit og fyrsætning i forskjellige slags bergarter, i: Norsk Teknisk Tidsskrift 2, 3. hefte, s 65 -72.

Vogt, Johan H.L. 1883 (584). Om virkningen af cokes og trækul ved de kongsberg'ske skaktovns-smeltninger, i: Norsk Teknisk Tidsskrift 2, 3. hefte, s 72.

Vogt, Johan H.L. 1883 (585). Om Jernsuer, i: Norsk Teknisk Tidsskrift 2, 3. hefte, s 83-84.

Vogt, Johan H.L. 1884 (559). Hisö sölvgrube pr Arendal, i Geol. Föreningens i Stockholn Förhandl. N:o 100. Bd VIII. H. 2, s. 65-70.

Vogt, Johan H.L. 1884 (580). Norske ertsforekomster. Kra. 1884.

Vogt, Johan H.L. 1887 (570). Titanjern-forekomsterne i noritfeltet ved Ekersund-Soggendal. Varaldsøens kisfelt. Tillæg til III. Den Thelemark-Sætersdal'ske ertsforekomst, i Norske ertsforekomster (Anden række), s. Kra. 1887.

Vogt, Johan H.L. 1887 (596). Om verdens kobberproduktion og konjunkturerne for kobber, i: Norsk Teknisk Tidsskrift, 5. årg 6. hefte 1887, s 161-172.

Vogt, Johan H.L. 1889 (576). Foldalens kisfelt, i: Norske ertsforekomster (Tredie række). Kra. 1889.

Vogt, Johan H.L. 1892 (730). Nikkelforekomster og nikkelproduktion. NGU nr. 7. Chr. 1892.

Vogt, Johan H.L. 1897 (468). De store nord-svenske jernmalmfelter og Ofotbanen, i: Norsk tekniske Tidsskrift 5. og 6. hefte 1897, s 144 -190.

Vogt, Johan H.L. 1900 (547). Norges Bergverksdrift, et historisk tilbageblik og et udblik i fremtiden. Del 2. Norges bergverksdrift 1814-1899, i  Statsøkonomisk tidsskrift 1900, s 1- 45.

Vogt, Johan H.L. 1902 (611). Det nordlige Norges malmforkomster og bergverksdrift. Kra. 1902.

Vogt, Johan H.L. 1902 (729). Om nikkel, navnlig om muligheden at gjenoptage den norske bergverksdrift på nikkel.

Vogt, Johan H.L. 1904 (487). Bergværksdriften i det Trondhjemske. Foredrag på det 3. norske landsmøte for teknikk i Trondheim.

Vogt, Johan H.L. 1905 (439). Om varmeforbruget ved skjærstenssmeltning. Archiv for mathematik og naturvidenskab, bd. 27, nr. 1. Kra. 1905.

Vogt, Johan H.L. 1913 (597). Bergverksdriften i 1912, i: Teknisk Ukeblad, nr. 10 1913, s127-129.

Vogt, Johan H.L. 1914 (101) Bergverksdrift og stenindustri i Norge 1814-1914, bd 3. Alb. Cammermeyer Forlag. Kra. 1914.

Vogt, Johan H.L. 1914 (545). Norges bergverksdrift. En historisk oversigt med særlig hensyn til utviklingen i de senere aar. Den Tekniske Høiskoles Geologiske Institut. Meddelelse No.2. 1914.

Vogt, Johan H.L. 1916 (595). Bergverksdriften, i: Farmand 14.februar 1916,s 74-77.

Vogt, Johan H.L. 1918 (474). Jernmalm og jernverk, særlig om elektrisk jernmalm-smelting. NGU nr. 85. Kra. 1918

Vogt, Johan H.L.1908 (351) De gamle norske jernverk. NGU nr. 46. Kristiania. 1908.

Vogt, Johan. H.L. 1884 (399). Om smeltningseffekten af trækul og kokes, i: Norsk Teknisk Tidsskrift 2. hefte1884, s 46-55 og 5. hefte 1884, s 158-159.

Vogt, Johan. H.L. 1884 (400). Om koncentration af kobbersten og nikkelsten ved bessemer-blæsning, i: Norsk Teknisk Tidsskrift 5. hefte 1884, 155-158.

Vogt, Johan. H.L. 1895 (317) Kobberets historie i fortid og nutid og om udsigterne for fremtiden. Kra.1895.

Vogt, Johan. H.L. 1899 (355). Norges Bergverksdrift, et historisk tilbageblik og et udblik i fremtiden. Del 1. Norges bergverksdrift indtil 1814, i Statsøkonomisk tidsskrift 1899, s 1-45.

Voss, Friedrich. G. 1749. Einleitung zu einer norwegischen Bergwerks-Historie. Hoebroe 1749. Oversettelse til dansk i kopi i Norsk Bergverksmuseums arkiv.

Voss, Johan Fr. Chr. 1771. Det frievillige Slaveri, eller kort Begreb om Sølvverket Kongsbergs nærværende Tilstand. Kbhvn. 1771. Faksimile utgave ved Institutt for Gruvedrift, UIT. Trondheim 1969. Helland, Amund 1898. Norges Land og Folk, bd XVI. Kra. 1898.

Voss, Johan Frideric 1783-1790. Forsøg til en norsk bergverkshistorie. Trykt Kristiania 1911.

Vozar, Jozef 1974. Watercolumn pumping Machines of J.K. Hell in World Mining Technique, i: Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. Special Issue 7. Praha 1974.

 

*Wagenbreth, Otfried 1987. Technisches Wissen im Montanwesen vom 12. Jahrhundert an die Herausbildung der Montanwissenschaften im 16. Jahrhundert, i: Beitr. Wissenschaftsgeschichte in Mittelalter und Renaissance. Berlin 1987.

Wagenbreth, Otfried 1994. Die Technik des sächischen Erzbergbaus um 1800 aus dem Blickwinkel Alexander von Humboldts, i: Studia Fribergensia. Akademie Verlag. 1994.

Wagn, Anne Haugen 2008. Bondeopprøret, i: Levende historie nr. 2 2008.

Wallin,Gustaf 1904. Tillgång och förbrukning af svafvel och kiser, i (svensk) Teknisk Tidsskrift 1904 (34. årg), s. 133-140.

Wasberg, Gunnar Christie 2001. Milebrenning og kullosforgiftning - da hjelpen kom fra et fagtidsskrift, i: Tidsskrift for Den norske lægeforening. 9/2001.

Weisbach, J. 1867. Die Fortschritte des Bergmaschinenwesens in den letzten 100 Jahren. (Arkiv Norsk Bergverksmuseum).

Wicken, Olav 1992. Norsk teknologihistorie – perspektiver og litteratur: Research Resources Series, nr 3. Oslo1992.

Wild, Heinz Walter 1959. Die ersten Untersuchungen über die Schiessarbeit im Bergbau, i : Bergbau-Museum, Bd XII.1959.

Wild, Heinz Walter 1982. Die geschichtliche Entwickelung der bergmännischen Sprengtechnik – 350 Jahre Sprengarbeit in Oberharz, i: Nobel Hefte, April-September. 1982.

Wilsdorf, Helmut 1959. Arbeit und Arbeitsgerät im sächsischen Erzbergbau des 16. Jahrhunderts, i: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, bd 5, del II. Berlin 1959.

Winger, Gisle 1980. Rare ord og uttrykk kom med tyske fagarbeidere, i: Langs Lågen nr. 3, 1980, s 125-127.

Winsrygg, Geir Loe 2010. Nye Segen Gottes gruve Nr. 9, Kongsberg – og jakten på restene etter et gammelt vannhjul, i: Acta Spelæologica Norvegica. Norsk Speleologisk Årbok. Vol. 1-2 (2009-2010), s 125-144. Bergen-Oslo-Trondheim 2010.

Wolf, Herbert 1958. Studien zur deutschen Bergmannssprache in den Bergmannsliedern des 16.-20. Jahrhunderts, vorwiegend nach mitteldeutschen Quellen, i Mitteldeutsche Forschungen Bd 11. Max Niemeyer Verlag.Tübingen 1958.

Worm Lund 1950. Rana gruber A.s, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s106-110. 

Wächtler, Eberhard 1978. Industrielle Revolution und Bergbau, i: NTM 2. Leipzig 1978.

 

*Ødegaard, Sverre A. 1982. Bergbryting i eldre tid. Særtrykk fra Fjell-folk nr. 7, 1982. Upag.

Ødegaard, Sverre A. 1984. Smeltehytta på Røros. Særtrykk fra Fjell-folk nr. 9. 1984.

Ødegaard, Sverre A. 1992. Ei ny tid; verksdrifta sett preg på Rørosvidda, i: Fjell-folk nr. 17. 1992.

Øisang, Ole 1942. Røros Kobberverks historie. Rørosboka bd 2. Trondheim.

Østby, Jon Birger 1980. Kobbertøy forteller bergverkshistorie, i: Norsk Folkemuseums årbok 1979-80. Bd 28, s 1-20.

Østensen, Per Øyvind 1999. Smeltehytter for koppar i Midt-Norge. Ei sammanliknande analyse med vekt på den fysiske utforminga av anlegga. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 16. Kongsberg 1999.

Østensen, Per Øyvind 2002. Kobberverk i Midt-Norge. En industriarkeologisk analyse. Norsk Bergverksmuseums skrift nr. 23. Kongsberg 2002.

Østgård, Ivar 1980. Den gamle kølkjører –Tøllef Elgsjøen, i: Årbok for Nord-Østerdalen 1980, s. 35-42.

Østigaard, Arne Dag 2006. ”Queckne Berrigmandskierckes tilbliffuelse”, i: Årbok for Nord-Østerdal 2006, s77-83. Utg. Nordøsterdalsmuseet.

Østigaard, Arne Dag 2008. Kongens kopperverk. "Queckne Kaaberwerck" på 1600-tallet. Tynset 2008.

Øverlie, Olav 1950. A/S Rødsand Gruber, i: Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi nr. 2b, 1950, s 11-112.