Mutingsrett

Retten til å søke myndighetene om å erverve en malmforekomst for undersøkelse/drift framfor andre finnere, se muting.

 

M. er nedfelt i vår bergverkslovgivning helt fra den først lov kom i 1540. Retten gis av rette bergverksmyndighet (tidl. bergmesteren) og gjelder også på annen manns eiendom med visse begrensninger.

 

Varia.

- Da vår første organiserte bergverksdrift kom i gang rundt 1540 i regi av kong Christian 3., gjorde bøndene opprør i øvre Telemark, et av kongens satsingsområder. Hvilke konkrete forhold som skapte motset­ningene og ga bakgrunnen for opprøret, kjenner vi svært lite til. I enkelte kilder pekes det på harde materielle krav bl.a. om underhold og innkvartering, kort sagt at byrden med å sørge for den fremmede arbeidsstyrken ble veltet over på bøndene. Andre har hevdet at bøndenes harme kanskje enda mer skyldtes at odelsretten ble krenket ved de nye rettslige bestemmelser om fri m. på annen manns eiendom.

Opprøret endte for øvrig med at fem av bøndenes opprørsledere ble henrettet med en av oppviglerne som bøddel. Han slapp fri mot at han utførte jobben.