Nattsjikt

Nattsjikt/natschicht (ty. Nachschicht)

 

Nattskift.

 

N. fikk ofte avløsning kl 0400.

 

Varia:

- Rinman skriver dette i sitt bergverksleksikon fra 1789 om nattarbeidet: ”Nattschichts-arbetet är nu merendels, vid alla bergverk, uti grufvor aflagt, såsom olustigt för arbetare och underkastadt svårighet vid upsigten, utom det at en god del af tiden, uti djup grufva, afgår på hvarje schicht genom arbetares up- och nedfart. I anseende därtil har funnits förmånligare, då arbetet fordrar skyndsamhet, at indela dygnet uti fyra sextimmars schicht, då brytningen på kortare arbetstid kan drifvas med mera munterhet[!], och då ingen tid får afdragas för upp- och nedfarten, utan måste då det ena arbets-partiet aflösa det andra och emottaga dess verktyg, hvarvid knapt någon minuts uppehåll förefaller. Hvis man kan tolke den nye arbeidsordningen slik at arbeiderne nå får to timer kortere lønnet arbeidstid, men omtrent samme arbeidslengde, anfart og utfart iberegnet, er det tvilsomt om denne nyordningen falt i arbeidernes smak.