Pyror-prosessen

Pyror-prosessen/Pyrorprosessen

 

Prosess for totalforedling av kobberholdig svovelkis.

 

Forsøk med p. ble drevet av Orkla-selskapet og omfattet flere metallurgiske metoder så som elektrisk smelting, utluting og elektrolysering som ga metallisk kobber og elektrolyttjern. I tillegg ble SO2 fra røsting av kobbersulfid omsatt til elementært svovel i en katalysator. Dermed fikk man en totalutnyttelse av alle kisens bestanddeler, svovel, jern og kobber, men med bruk av betydelige mengder elektrisk energi.

Elektrolyttjernet var av meget høy kvalitet og et godt betalt produkt, men et fullskala pyror-anlegg ville produsere ca 100.000 tonn pr år, noe man regnet med at det ikke var marked for. Det var derfor trolig økonomiske grunner til at forsøkene ble innstilt.

Arbeidet med p. pågikk i 1950- og 60-årene og var et av flere forsøk i Orkla Grube-Aktiebolag på å utvikle alternativer til Orkla-prosessen da denne ble stadig mindre lønnsom ettersom koksprisene steg uten at svovelprisen fulgte med.[1]

 

Fotnoter

1. Fremstillingen bygger vesentlig på Rosenqvist 2005:79.