Ringe sjikt

Ringe i sjiktklokken ved arbeidstidens begynnelse og slutt.