Skram

Skram (ty. Schram)  

1. Bred sprekk eller spor hogd inn med hammer og bergsjern i bergflaten som utgangspunkt for videre bryting 2. Endeflaten/arbeidsfronten i horisontale bergrom (orter), også kalt ’stuff’ og ’stoss’ 3. Avhugget stykke malm eller stein tatt som prøve, også kalt håndstein/håndstuff.

 

Ad 1. Den videre bryting kunne enten skje med kaldkiling eller med fyrsetting.

For videre kaldkiling ble s. gjerne hogd i svakhetssoner mellom malmgangen og sidefjellet, og skulle helst hugges i malmårens underliggende side – liggen. Deretter ble malmen etterslått ut mot s..[1]

Som utgangspunkt for videre bryting med fyrsetting var tanken at fjellet skulle ha et svakt punkt å utvide seg mot når bålet varmet opp bergveggen, fjellet skulle "bryte mot skrammen". Skramhugging skulle således gjøre fyrsettingen mer effektiv og holde vedforbruket nede.[2],[3]

Fra det såkalte ’kaldkilingsprosjektet’ ved Kongsberg Sølvverk rapporteres at den vanlige praksis var å hugge ut etappevis en smal åpning (ca. 10-30 cm bred) langsetter malmåra, og fjerne det omgivende fjellet med fyrsetting etterpå. Disse åpningene ble kalt "skram". Mange slike skram-drifter ble funnet og er også påvist ved sølv- og kobbergruver i Fyresdal og Seljord i Telemark, og i Sel i Gudbrandsdalen.[4]                                                                

 

Varia:

- Schram har på tysk sideformen Schramme, som vi gjenkjenner i vårt ‘skramme’=risp, flenge.

Fotnoter

1. Berg 1998 (25):580.
2. Ved Kongsberg Sølvverk utviklet det seg til en strid mellom arbeiderne og ledelsen om denne kombinasjonsteknikken. Arbeiderne ønsket å ta ut skramhuggingen og sette ’fyr-på-fyr’.Arbeiderne vant fram og fra ca 1730 synes skrammingen å være helt oppgitt ved verket. For mer om denne striden og ’konkurransen’ mellom fyrsetting og kaldkiling, se artikkelen Fyrsetting.
3. Første kildebelagte mål på skrammen finnes i et påbud fra ledelsen (KS) i 1715. Her heter det at det skulle utskrammes 3-4 fingre (6-8 cm) dypt før fyr ble satt på fast stein, og 7-8 fingre (14-16 cm) på gang (åre), glimmer el annen mild stein. Skrammen skulle på mild stein føres ovenfra og helt ned. Senere ble disse målene redusert.
4. Berg 2002 (810):57.