Plakat av 1725

Plakaten innskjerpet kongens rett til sølvmalmfunn.

 

Plakaten inneholdt også en bestemmelse om at finnere av sølvmalm skulle nyte en "convenabel Befordring".

Opprinnelig tittel: "PLACAT Angaaende Sølv-Skurfers Opdagelse i Norge" (Datert 17. mai 1725).