Plakat av 1743

Plakaten gir bl.a. bestemmelser om ytterligere begunstigelse for dem som oppdager malm, og om bergverkenes cirkumferensskoger.

 

Som eksempel på ytterligere begunstigelse for malmfunn kan nevnes en ny bestemmelse om grunneierens rett til utbyttet av en kux hvis det var han som hadde meldt et funn.[1] Når det gjaldt cirkumferensskogene ble det bestemt at skogeiere fritt kunne hugge ”Saug-Tømmer og anden tilladelig Last" og selge den lasten som ikke skulle nyttes til trekull eller setteved. Bergverkseieren skulle likevel først få tilbudet om kjøp av slik last, "imod sædvanlig og Markets priis", og skogeieren måtte selge til verkseieren dersom lasten kunne nyttiggjøres ved verket. Dette var allikevel en utvidelse av den rett som var gitt bøndene i jernverkscirkumferensene ved forordning av 1736.[2] Ellers fastslo plakaten at reglene vedr. cirkumferensskogene i  jernverksforordningen nå skulle gjelde for alle typer bergverk.

             Ovennevnte begunstigelse og liberaliseringen av lovgivningen må ses på bakgrunn av et gammelt problem med at bøndene ofte kviet seg for å melde fra om malmfunn av frykt for at det skulle anlegges et bergverk i området.[3]

            Opprinnelig tittel: "PLACAT, Om viidere Benaadning for dem som Erz-Gange opdage, og hvorledes med de Berg Verkerne underlagde, eller herefter underlæggende Circumference-Skove skal forholdes." (Datert 20. juni 1743).

 

Fotnoter

1. Fryjordet 1992:143.
2. Nagel 1986: 398.
3. Slik frykt må ses på bakgrunn av de privilegier som ble gitt bergverkene i henhold til 1680-årenes lovgivning (bergordinansen av 1683 og interimsprivilegiene av 1687) med sterk favorisering av bergverkene på bekostning av bøndene. Dette gjaldt både pliktig grunnavståelse, plikthugst og pliktarbeid.