Sjiktmester

Sjiktmester/skiktmester/schichtmester/skichtmester/schictmester/schichtskriver (ty. Schichtmeister)

 

Funksjonær med ansvar for driftsregnskap, lønnsberegninger og lønnsutbetaling, i tidligere tider med administrativt lederansvar for en gruve.

 

I kildene berettes om mangesidige oppgaver knyttet til de økonomiske sider ved driften. Disse oppgavene varierte sikkert over tid og fra verk til verk. Her kan nevnes:

- Førte månedlig regnskap med de ansattes arbeidstimer, foresto lønnsutbetalingen;

- førte månedlig regnskap over utgifter/materialforbruk for de enkelte gruver og andre anlegg, f.eks. pukkverk;

- var verkets kasserer;

- hadde plikt til å befare gruver og pukkverk for å kontrollere at materiellet ble forsvarlig og økonomisk behandlet;

 

Underlag for den månedlige beregning og utbetaling av den enkelte arbeiders lønn var stigernes lister over arbeiderne og det arbeidet de hadde utført som sjiktarbeid, hhv. akkordarbeid.

 

I en tysk kilde opplyses det at s. også var innkjøper og sto for betaling av alle regninger.[1] Dette kan også ha vært arbeidsoppgaver for norske s..

Fotnoter

1. Veith 1871:412.