Stank

Stank/bergs-swada/gruvegass (ty. Gestank/Schwaden)

 

Stillestående, sterkt forurenset og oksygenfattig gruveluft dannet som følge av forbrenningen og røykutviklingen ved fyrsetting

 

S. kunne innholde 1. karbondioksid  (CO2) i så store mengder at oksygeninnholdet i lufta ble for lavt, noe som medførte kvelning; 2. karbonmonoksid (CO), en fargeløs, luktfri og meget giftig gass som dannes ved ufullstendig forbrenning av karbon; 3) nitrøse, arsenikkholdige og andre giftige gasser.[1] S. kunne holde seg i gruven i dagevis, ja i uker,[2] og være livsfarlig for arbeiderne. Dødsårsaken var vel som regel kvelning grunnet oksygenmangel.[3]

 

Fyrsetting satte store krav til ventilasjonen, av bergmennene kalt værvekslingen, som enten kunne være naturlig, eller fremskaffes med mekaniske hjelpemidler. I eldre tid var bergmennene i stor utstrekning henvist til 'den naturlige værveksling', dvs. trekk gjennom sjakter, stoller og orter(1.) som følge av forskjeller i temperatur eller høyde (lufttrykk) på dagåpningene. Gruveluften var avhengig av vekslende værforhold i dagen. Vinteren var erfaringsmessig gunstigst for fyrsetting, mens det om sommeren, særlig i rå luft og under regnvær, lett satte seg s., i gruvene.[4]

             At mange døde i s. viser statistikk fra Kongsberg Sølvverk for 1740-årene. Bare i dette tiår døde 12 gruvearbeidere (av i alt 70 dødsulykker i gruvene) som følge av s. etter fyrsetting.[5]

S. var tyngre enn luft og samlet seg derfor på lavestliggende steder, f.eks. i de nederste gruverommene. Gassen kunne spores ved at lys begynte å brenne dårligere eller slukket pga. lavt oksygeninnhold i luften.

 

Varia:

- Før oksygen ble oppdaget i 1770-årene opererte man ofte med fantomstoffet flogiston for å forstå kjemisk-tekniske reaksjoner vi i dag forklarer med tilstedeværelsen av oksygen. Dannelsen av s. forklarte man således med at flogiston ble frigjort under forbrenningen av setteveden.

 

- Ved Sølvverket finnes en inskripsjon, kalt ”Dødsannonsen” som er hogd inn i fjellet til minne om to arbeidere som i 1794 døde i s. etter fyrsetting i den lange Underbergstollen.

De arbeidet i stollens lengste og vanskeligste strekning på 630 m. Som regel stanset trekken etter 200-300 m i slike stoller.[6]

 

- På midten av 1800-tallet var det en langvarig og bitter strid på Sølvverket, blant annet i form av en avisfeide, mellom Sølvverkets ledende menn om pro­blemene med s. i gruvene. Striden gjaldt særlig ventilasjonen i Armen og Kongens gruver. Tidligere di­rektør Paul Steenstrup og direktør Carl Fredrik Bøbert sto her mot hverandre. Begge hadde hatt styg­ge tilfelle av s. i sin direksjonstid, i Steenstrups tilfelle med tre drepte i 1837.[7]

 

- Malmen på Kvikne kobberverk skal ha inneholdt særlig mye arsenkis som ga ”en giftig stank i grubene og en sødlig smag på læberne.”[8] Også på Kongsberg var det arsenkis i malmen. En beskrivelse fra 1727 forteller: De merker denne bergs-swada først som en søtlig smak i munnen, deretter blir de så kraftløse at de ikke klarer å bevege seg, og det står om livet, dersom de ikke blir hjulpet.[9]

Fotnoter

1. Berg 2006 (287):280.
2. Fra Kongsberg Sølvverk berettes om et ekstremt tilfelle av vedvarende s.: ”Da stolldriften skulle begynne fra Armen gruve (1822), satte det seg ”en dræpende stank” i den som det tok 20 måneder å fordrive. I løpet av denne tiden ble 49 mennesker brakt ut ”som døde” fordi de hadde oppholdt seg for lenge i den usunne lufta. Men da redningsmidler var anbragt i selve gruva, på nærmeste sted med frisk luft i selve gruva, ble alle reddet” (Berg 1998 (25):520, note 1.)
3. Berg 1998 (25):60.
4. Dette avsnittet fra Berg 2006 (287):280.
5. Berg 1980 (99):109.
6. Berg 1988 (470):39.
7. Berg 1980 (99):109.
8. Kilde: Utstillingstekst og verkets hjemmeside.
9. Gjengitt i Berg 1998 (25):224.