Driftskonsesjon

Tillatelse etter Mineralloven til samlet uttak av masse på mer enn 10000 m3.

 

D. gis av Direktoratet for mineralforvaltning. I lovens § 43 heter det bl.a. at driftskonsesjon bare kan gis til den som har utvinningsrett. Ved vurdering av om driftskonsesjon skal gis, skal det legges vekt på om søker er skikket til å utvinne forekomsten. Det kan settes vilkår i konsesjonen, bl.a. tidsbegrensninger.

 

For Mineralloven, § 43 se  http://www.lovdata.no/all/hl-20090619-101.html#map004