Konge

Konge/metallkonge/regulus

 

Betegnelse på en del særlig høyverdige smelteprodukter.

 

Begrepet ”regulus” har sine røtter i alkymien hvor det var betegnelsen på utsmeltet, gedigent metall. Etter hvert gikk begrepet inn i probérkunsten (se probering), hvor det ble en vanlig betegnelse på den lille perlen (prillen) av rent edelmetall som lå igjen i bunnen av digelen eller skålen (kapellet) ved avslutning på en analytisk smelting for å fastslå innholdet av edelmetall i en malmprøve, et konsentrat eller et smelteprodukt.

Mer allment er betegnelsen ”konge” brukt, enten alene eller som suffiks, på en del regulære smelteprodukter med særlig høyt edelmetallinnhold, ofte den gjenværende (tyngste og mest holdige) del på bunnen av smeltekaret. Mest utbredt var bruken ved Kongsberg Sølvverk. Her kan nevnes ”sølvkonge” som var betegnelsen på den stivnede sølvklumpen som lå igjen etter utøsingen av den såkalte ”formen” der sølvet ble finbrent (se finbrenning); ”blykonge” var en legering av bly og nedsmeltet rikt gruvesølv fra den såkalte inntrenkningen; svartkobberkonge var svartkobber som var så sølvholdig at det gikk til seigring; også den underste skive som ble tatt opp fra råsteinsdigelen (se råsteinsmelting) ble kalt ”konge”, selv om den av metallurgiske årsaker inneholdt mindre sølv enn den øverste skiven. Også innen kobbermetallurgien brukte man ”konge”. Her ble den siste skiven som ble trukket opp av garherden kalt ”kobberkonge”. Men også her kan edelmetallmomentet ha spilt inn idet man visste at eventuelt gull og sølv i malm og tilsatt kvarts fulgte kobberet hele veien. Og da disse edelmetallene hadde høyest spesifikk vekt av alle metaller og forurensninger i en slik kobbersmelte, er det rimelig at det aller meste av edelmetallet i garkobberet var konsentrert i den siste skiven.[1] 

Fotnoter

1. Ved de nordenfjelske verkene var det snakk om minimale kvantiteter. Fra Sulitjelma opplyses det at innholdet av gull i råkobberet (med 98-99,5 % Cu) lå på 7 gram pr. tonn kobber (0,007 %) og for sølv 500 gram pr. tonn (0,05 %). (Hagen1955. Upag.). Dette var så lite at det aldri var aktuelt å utvinne disse edelmetallene ved verket. På Røros var forholdene omtrent tilsvarenede med rundt 5g gull/tonn  (0,005 %) kobber og 300 g (0,03) sølv/tonn kobber (Ingvaldsen 1989:70). Også i Sverige var det lite edelmetall i kobberet. Analyser fra 1800-talllet gav dels negative utslag, dels ubetydelige verdier i garkobber, maks. 0,1 % sølv og 0,001 % gull.(Lindroth 1955:323). Kobber og edelmetaller opptrådte sammen først og fremst i den såkalte Telemarksformasjonen.