Krumtapp

Krumtapp/pappe (ty. Krummzapfen)

 

Veivaksel (’sveiv’) av støpt eller smidd jern for omdannelse av en roterende bevegelse på en aksel, til en rettlinjet bevegelse, eller omvendt.

 

I den klassiske bergverksindustrien ble k. brukt til å overføre kraften fra det roterende vannhjulets aksel til stangfeltets fram-og-tilbake-bevegelse, deretter eventuelt tilbake til en roterende aksel via en ny k..[1]

K. besto av ”bladet” som ble slått inn i (tre)akselen, ”tappen” eller ”halsen” (armen) og ytterst ”nokken” eller ”vorten” som via pleielen var påkoblingspunkt til stangfeltet.

            K. hadde anselige dimensjoner. En kilde (Kongsberg Sølvverk 1726) opplyser at k.s lengde gjennomgående var 1 alen (≈63 cm), hvilket gir en samlet slaglengde 1,26 m.[2] 1 alen kan ha vært en vanlig lengde for k. både ved andre verk og over tid.

K. kunne også påsettes toppen av en spindel  i en hestevandring for drift av et pumpefelt i en sjakt, se vanngjøpel.

.

 

K. var maskinens mest utsatte del og måtte støpes i ett stykke, eventuelt smis maskinelt, f.eks. med en vannhjulsdrevet smihammer. Dette arbeidet kunne normalt ikke utføres ved bergverkene, men måtte leveres fra jernverkene.[3]

            For sikker innfesting av tappen i hjulstokken hadde den to eller fire fløyer (vinger) som ble slått inn i stokken i utarbeidete spor og kilt fast med et stort antall trekiler. En slik akseltapp ble kalt ’bladtapp’. Alternativt kunne bladet erstattes med et skaft bestående av en jernstang smidd i firkant, trolig en ubrukelig løsning for innfesting av en k. med den store belastning den var utsatt for.

            K. hvilte i et bærelager av støpt jern (futeisen), stein eller hardtre nedfelt i et bjelkestykke (tappkloss). Se også akseltapp.

 

Varia:

- Da Kongsberg Sølvverk skulle ha en k. i 1650, ble skrapjern kjørt fra verket ned til en smie på Vestfossen med to hester. Tilbake ble k. kjørt med fire hester, altså en tungt lass.[4]

- Et vannhjulsdrevet pumpeanlegg ble i 1640-årene forsinket på Kongsberg fordi jernverket ikke forsto at en k. måtte støpes i ett stykke. Fossum jernverk som hadde bestillingen, hadde støpt den i to stykker.[5] Det berettes også om en k. som var støpt i tre deler og som derfor ikke kunne brukes.

- K. er kjent fra slutten av 1400-tallet, før stangfeltets tid.[6]

Fotnoter

1. Vannhjulsdrevne kunster som var motor for gruvenes pumpeverk hadde bare k. på vannhjulsakselen, mens stangfeltets frem-og-tilbake-bevegelse ble omgjort til en opp-ned-bevegelse via et kunstkors ved sjaktåpningen. Heisemaskinen stangkjerrat hadde k. på to aksler, den andre på kurvstokken. På kjerratakselen var det en k. på hver side for drift av to stangfelt, det samme på kurven for opptak av bevegelsen. Denne maskinen krevde altså i alt fire k..
2. For 23 av i alt 25 k. er lengden oppgitt til 1 alen, for en er oppgitt 29,5 ” (≈77 cm) og for en 20,5 ” (53 cm). (Berg 1994 (121):394.
3. K. var de største jerndeler som jernverkene produserte for bergverk, helt tilbake til 1640-årene. Ellers produserte jernverkene halvfabrikata som stangjern og smijern til videre bearbeidelse ved den enkelte bergverk. (Berg,B.I. 2004 (291):39, 47.)
4. Berg, B.I. 1998 (25):114, 489.
5. Berg,B.I. 2004 (291):43.
6. Berg, B.I. 1998 (25):108.