Skyssfelt

Skyssfelt/skyssefelt/skyssefeldt/skydsefeldt/skydsefelt/skydzfelt

 

Lett stangfelt brukt til fjernstyring av vanntilførselen til kjerraten.

 

S. fulgte det regulære stangfeltet i terrenget fra vannhjulet og tilbake til maskinføreren (anskysseren) som fra sin plass ved sjaktåpningen styrte de to bunnlukene (skyssene) i vannbeholderen (sumpen) over kjerrathjulet.

 

Ved retningsendringer (brudd) i terrenget ble det bl.a. brukt kors og (lette) avbrudssvinger.

’Skyssefelt’ kunne også misvisende bli brukt som betegnelse på et ’bremsefelt’.

 

Varia:

- Også på dette felt var det rom for forbedringer. På den siste kjerrat som ble bygd på Kongsberg (1870), ble påslippet styrt gjennom en innretning av en ny og elegant type hvor alle bunnlukene (på denne kjerraten to på hvert hjul) ble styrt av én hendel, som sto i  huset over sjaktåpningen (kaet).[1]

 

Fotnoter

1. Berg B.I. (25):400.