Det norske system

Det norske system[1]

 

Betegnelse på norsk bergverkslovgivning etter konsesjonslovene i 1909 og 1917: et blandet bergfrihets- oq konsesjonssystem fundert på regalretten.

 

Konsesjonslovgivningen medførte store endringer i norsk bergverkslovgiving. Gjennom konsesjonslovene av 1909 og 1917 ble det bl.a. bestemt at privat bergverksdrift på mutbare metaller og malmer bare kunne skje etter oppnådd konsesjon fra kongen. I proposisjonen til loven av 1909 inngår følgende resonnement: Første finners rett til bergverksdrift, som fremdeles gjaldt etter bergloven av 1842, var ikke grunnet på noen eiendomsrett til funnet, og dette medførte at lovgivningen sto friere til å regulere bergverksdriften [enn f.eks. vannfallene]. Med støtte i bergregalet som ga staten enerett på praktisk talt all malm, kunne staten altså selv utnytte disse funn, men man valgte å beholde førstefinnerretten fordi den fremmet skjerpevirksomheten. Essensen i ”det norske system” ble dermed: Det var nødvendig med konsesjon for å drive bergverk, men staten sto ikke fritt i tildelingen. På den annen side hadde ingen noe krav på konsesjon. Muteren hadde ingen rett til å kreve konsesjon, staten hadde ingen plikt til å gi ham den. Men staten kunne heller ikke gi konsesjon til noen andre enn den første finner som hadde mutingsbrev. Om konsesjon skulle tildeles, skulle muteren ha den. Systemet har i prinsipp bestått i senere norsk bergverkslovgiving.

 

Betegnelsen ”det norske system” har sitt opphav i Sverige hvor det som bakgrunn for et forslag til ny svensk berglov i 1923 ble stilt opp fire hovedtyper "utländska rättssystem": Det engelske systemet der mineralene tilkommer grunneieren, det franske konsesjonssystemet[2], det tyske mutingssystemet [basert på regalretten][3], og dertil som det fjerde: "det norska systemet", karakterisert som et "blandat inmutnings- och kon­cessionssystem".

 

Fotnoter

1. Denne artikkelen bygger på Nagel 1986 (66):131 ff.
2. Staten står fritt til å tildele konsesjoner ut fra hva fellesskapet til enhver tid er best tjent med.
3. Statsoverhodet kan overføre juridiske rettigheter til andre på bestemte og på forhånd oppsatte regler, dvs man stiller finneren i sentrum, (og ikke staten som i ”det norske system”).